كميته ها - كميته علمي - تیم بررسی اولیه مقالات

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
تنظیمات نوشتاری

تیم بررسی اولیه مقالات

 

تیم بررسی اولیه مقالات

 

 

اعضاء تیم:

1.      .................................

2.     ................................

3.     ................................

...

 

شرح وظایف:

1.      گرفتن مقالات ازتیم ارتباط با مولفین

2.      بررسی مقالات

3.      تهیه گزارش مقالات قابل داوری و مقالات غیر قابل داوری

4.      ارسال مقالات قابل داوری به تیم ارتباط با داوران

5.      ارسال آماروگزارش مقالات قابل داوری و غیر قابل داوری همراه با دلایل مستدل به تیم ارتباط با مولفین

 

 

تیم های مرتبط:

1.      تیم ارتباط با داوران

2.      تیم ارتباط با مولفین