چک لیستی برای  برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی در مورد انتخاب مترجم هم زمان

شما به منظور ارائه خدمات باکیفیت  بهتر درکنفرانس خود  ،مترجمان حرفه ای استخدام می کنید. دراین جا به برخی نکاتی اشاره می کنیم که به  مترجمین شما در ارائه بهتر کارشان کمک می کند.

جلسات اولیا و مربیان : چک لیست

جلسات اولیا ومربیان ،تنها یک یا دوبار در طول سال برگزار می شود.این چک لیست هم به والدین وهم به معلمان کمک می کند تا در جلسات خود بتوانند بر روی موضوعات مهم تمرکز نمایند.