دبیر خانه کنفرانس - تیم وب سایت

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

دبیر خانه کنفرانس - تیم وب سایت

 

مسئول تیم:.....................................

 


شرح وظایف:

1. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده جهت برنامه ریزی برای مشخص کردن ایتم های وب سایت

2. قراردادن موارد تعیین شده در بند 1 در وب سایت و تست آنها

3. همکاری با تیم ارتباط با مولفین ، تیم ثبت نام و پذیرش ، و تیم کارگاههای آموزشی در رابطه با حل مشکلات آنها

4. گرفتن لیست اسپانسرها از تیم اسپانسر و گذاشتن نام آنها در وب سایت

 

 

 

تیم های مرتبط:

1. عضاء کمیته برگزار کننده

2. تیم ارتباط با مولفین

3. تیم ثبت نام و پذیرش

4. تیم کارگاههای آموزشی

5. تیم اسپانسر

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1. لیست اسپانسرها