کمیته ها- کمیته برگزار کننده - تیم ثبت نام و پذیرش

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

کمیته ها- کمیته برگزار کننده - تیم ثبت نام و پذیرش

 اعضاء

1. تیم نشستها و سخنرانیها

2. تیم سالنهای کنفرانس

3. تیم وب سایت

 مسئول تیم:......................................

 

 شرح وظایف:

1. هماهنگی با اعضاء کمیته برگزار کننده در رابطه با تعیین شرایط شرکت در کنفرانس به لحاظ هزینه و نحوه پرداخت هزینه و سایر موارد

2. هماهنگی با تیم مالی جهت تعیین شماره حساب پرداخت هزینه توسط متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس

3. اعلان شرایط شرکت در کنفرانس و شرایط تعیین شده در بند 1 در وب سایت کنفرانس

4. گرفتن پیامهای متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس از طریق وب سایت کنفرانس

5. پاسخ سوالات متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس از طریق وب سایت کنفرانس

6. تهیه لیست متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس و متقاضیان شرکت کننده در کارگاههای آموزشی

7. ارسال لیست متقاضیان طبقه بندی شده شرکت کننده در کنفرانس به تیم پذیرائی و اسکان ، تیم سالنهای کنفرانس ، تیم تبلیغات ، تیم انتشارات ، تیم

روابط عمومی

 

تیم های مرتبط:

1.      اعضاء کمیته برگزار کننده

2.      تیم مالی

3.      تیم سالنهای کنفرانس

4.      تیم تبلیغات

5.      تیم  انتشارات

6.      تیم روابط عمومی

 

افراد و واحدهای مرتبط:

1.      متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس

2.      متقاضیان شرکت کننده در کارگاههای آموزشی