مخالفت وحشى با زاهد و زهد ريايى

بخش دوّم: نقد و تحلیل آثار وحشی بافقی
تنظیمات نوشتاری

مخالفت وحشى با زاهد و زهد ريايى

وحشى با زاهد و زهد ريايى سخت به مقابله مى‏پردازد و با عبادات ريايى كه توأم با تظاهر است مخالفت مى‏كند. وحشى معتقد است زهد خشك و بى‏روح جان را به لب مى‏رساند و مانع انسان در رسيدن به معشوق مى‏شود. به نظر وحشى عابد به محراب و زاهد به زهد تكيه دارد در حالى كه او دُردكشى است كه بر خُم تكيه دارد. او به واسطه عبادات ظاهرى نمى‏خواهد به وصال نايل شود، بلكه مى‏خواهد با اتّكا به عشق، طىّ طريق كند و به وصال معشوق برسد.

 

زاهد چه كشى اين همه بر دوش مصلاّ

بردار   سبوى  من  و  رندانه  نگه  دار*ديوان: 94

 

وحشى آمد از خمار زهد خشكم جان به لب

كو صلاى جرعه‏اى تا بشكنم سوگند خويش*ديوان: 101

 

تكيه بر محراب دارد عابد و زاهد به زهد

وحشى دردى كشم من تكيه بر خُم مى‏كنم*ديوان: 110