مضامين غزل هاي وحشي - وحشى و مدّعى

بخش دوّم: نقد و تحلیل آثار وحشی بافقی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

وحشى و مدّعى

وحشى با مدّعيان عشق ميانه خوبى ندارد و آنان را خوشبخت مى‏داند زيرا اينان از گروهى هستند كه در عشق ورزيدن ادّعاى گزاف و بيهوده دارند و با اينكه واقعا و حقيقتا عاشق نيستند، در نزد معشوق ارزشمندند. با يك جهان بى‏حرمتى باز با حرمت‏اند. وحشى مدّعى را چون مرغى مى‏داند كه با وجود آنكه در قفس عشق
اسير نيست معشوق او را به دانه فريب مى‏دهد.

 

خوشبخت تو اى مدّعى كاينجا كه من خوارم چنين

با يك جهان بى‏حرمتى هيچت ز حرمت كم نشد*ديوان: 56

 

نقل وفا در بزم نه تارام گردد مدّعى

مرغى كه نبود در قفس او را فريب دانه ده*ديوان: 149

 

وحشى گرفتم آنكه تو از ننگ مدّعى

بستى زبان ز شعر، لقب را چه مى‏كنى؟*ديوان: 156