شورای سیاست گذاری

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

2- شوراي سياست گذاري :


وظيفه اين شورا ايجاد هماهنگي بين اهداف كنفرانس و نيازهاي شركتهاي .................... مي باشد .

اعضاي اين كميته مركب از مديران عامل شركتهاي /سازمان هاي ...................... و برخي از اعضاي كميته برگزاركننده مي باشند ،

هدايت و اجراي وظايف اين شورا توسط دبير هماهنگي مي شود .

 

وظايف عمده اين شورا به شرح زير مي باشد :

-تعيين اهداف كلي كنفرانس

- جهت دهي كنفرانس به سمت نيازهاي صنايع ........................................

- ارائه راه حلهاي مناسب جهت مشاركت علمي كارشناسان در كنفرانس

- بررسي و تعيين مراكز جذب درآمد كنفرانس

- تشكيل جلسات ماهانه يا دوماهانه شورا

اعضاي شوراي سياست گذاري :

  1. -
  2. -
  3. -
  4. -