زبان بدن و ارتباط غیر کلامی در آداب تجارت

زبان غیر کلامی برای سخنوران و مجریان
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

بسیاری از ما هر روز با دیگران بدون ارتباط کلامی حرف می زنیم .اما این کار در جهان تجارت به مفهوم چگونه به تصویر کشیده شدن ما  در نگاه طرف مقابل  ماست زیرا انجام این حرکات بدنی به  معنی پیامی است که ما به طرف مقابل بدون ارتباط کلامی ابلاغ می کنیم.

برای شناخت زبان بدن نمونه بارزی که می توان ارایه کرد سیاست مداران هستند . دانشمندان حرکات بدنی آنها را به دقت بررسی و موشکافی می کنند و حتی حرکات صورت آنها را از نظر دور نگاه نمی دارند تا متوجه راست و دروغ گفتن و یا پنهان کاریهای آنها شوند این موضوع در جهان تجارت نیز به همین ترتیب است . حرکات بدنی شما بسیار بیشتر از آنچه که شما فکر می کنید حقایق را در مورد شما افشا می کنند . در واقع تحقیقات اثبات کرده اند که 55٪ از ارتباطات بر حسب آنچه که مردم می بینند استوار است نه آنچه که می شنوند .

 

حال بیابید برخی از رایج ترین وجوه زبان بدن را مورد بررسی قرار دهیم تا متوجه شویم این حرکات چه حقایقی را در مورد شما کشف می کنند. این مقاله برای ارتباطات بین دو یا چند نفر  به رشته تحریر درآمده است. برای اطلاع از زبان بدن سخنرانان در هنگام سخنرانی با جمع رهنمود های بیشتری در ایران مجری ارائه شده است.


 

 ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

چشمها

شایع ترین راهی که می توانید به طرف مقابلتان اثبات کنید به حر فهایش کاملا گوش فرا می دهید بر قراری تماس چشمی با وی است .وقتی کسی در حال حرف زدن است و شما به صورت او نگاه می کنید این نشان می دهد که شما به آنچه که او می گوید گوش فرا می دهید .البته مساله بین نگاه کردن و زل زدن به فردی کاملا متفاوت است . اینکه گاه و بیگاه حین گوش فرا دادن به کسی چشمان خود را حرکت دهید هم خیلی مهم است . به عقیده بعضی ها زل زدن مستقیم در چشم دیگران کار ناراحت کننده ای است به جای آن وقتی وسط مکالمه مهمی هستید می توانید تمر کز خود را روی بینی یا دهان فرد مقابل انجام دهید بدون اینکه وی متوجه این کار شود و یا بدون اینکه نشان دهید از گوش فرا دادن به صحبتهای وی  تخطی می کنید. منحرف ساختن نگاه گاه و بیگاه هم بلا مانع است . پیشنهاد می کنم برای اینکه به طرف مقابل نشان دهید به دقت به حرفهای وی گوش فرا می دهید می توانید 60 ٪ از زمان فوق را به وی مستقیم نگاه کنید و مابقی را نگاه خود را منحرف سازید .

یک نکته مهم آن است که گاه وقتی فردی موضوعی را برای شما تعر یف می کند ولی بیشتر زمانی که مشغول انجام دادن این کار است به شما نگاه نمی کند این امر شاید حاکی از آن باشد که وی در گفتار خود صادق نمی باشد  و یا همه واقعیت را به شما نمی گوید و بعضی قسمتها را عمدا از قلم می اندازد .

 


ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

 

حر کات صورت:

خندیدن خرجی ندارد در واقع اگر عضلات چهره شما برای خندیدن منقبض شوند انرژی کمتری مصرف می کنید تا زمانی که عضلات صورتتان را برای اخم کردن منقبض می سازید . چون لبخند به مفهو م ابلاغ یک حرکت مثبت در جامعه شناخته شده است  پس با لبخند می توانید پیام درست خود را برسانید به غیر از مواقعی که خبر ناراحت کنند ه ای را می شنوید .جمع و جور کردن یا چر خاندن لبها غالبا حاکی از آن است که یا به مساله ای که گفته شده است فکر می کنید یا دارید چیزی را پنهان می کنید .

 


ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

سر :

اگر هنگامی که صحبت می کنید سر خود را بالا و صاف نگاه دارید نشان دهنده اطمینان به خود و قدرت شماست که هنگامی که سخنانی را ایراد می کنید برای شما بسیار مفید  واقع می شود.از طر ف دیگر این حرکت  هر وقت که مورد شماتت یا سرزنش قرار می گیرد یک حرکت تدافعی نیز محسوب می شود .در غالب موارد در یک مکالمه وقتی می خواهید صمیمیت و همدلی خود را به طرف هم صحبت خود ثابت کنید اگر سر خود را  کمی متمایل نگه دارید این امر حاکی از آن است که به دقت در حال گوش کردن به حرفهای طرف مقابلتان هستید .

تکان دادن سر به نشانه توافق نیز حاکی از آن است که شما برای حرفهای طرف مقابل سرا پا گوش هستید .

 


ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

دستها و بازوها:

حر کاتت دستها و بازو هاس شما می توانید خیلی چیزها را جع به شما بگوید که به نفع شما تمام شوند. قفل کردن بازوها در یکدیگر یک حرکت کاملا تدافعی محسوب می شود این نشان می دهد که شما محتاطانه با فردی که صحبت می کنید برخورد می کنید و یا یانکه اصلا علاقه ای به شنیدن حر فهای طرف مقابل خود ندارید .حرکت دادن مداوم بازوها در برخی موارد نشان دهنده اشتیاق شما به شنیدن حرفهای طرف مقابل و در برخی موارد عدم اعتماد به دیگران است.بهترین حالت آن است که موقع شنیدن به طرف مقابل بازوها را در دو طرف بدن خود صاف نگاه دارید . انجام این کار حاکی از اعنماد به نفس و آرامش  شماست . حر کات دستان شما نیز همین قدر مهم هستند حتی می توان گفت از اهممیت بیشتری نیز بر خوردار است این بیشتر در مورد فر هنگهایی صدق می کند که توانمندی طرف مقابل در دیدن دستهای شما به هنگام صحبت کردن در بر خی فر هنگهای بیگانه از اهمییت خاصی بر خوردار است .

 

در بازار تجاری این طور باب شده است که اگر هنگام صحبت کردن به حر فهای کسی دستان خود را در جیبهایتان قرار دهید ، پشت سر تان نگاه دارید  یا پشت میز پنهان کنید  کار بی ادبانه ای انجام داده اید.

بر عکس صحبت کردن با کسی که با ذکر هر کلمه هم دستان خود را به این سو و آن سو حرکت می هد و یا تمام مدت هنگام صحبت  کردن از حر کات دستان خود کمک می گیرد هم کار ناراحت کننده ای است  .

اگر هنگام گوش کردن به مفسرین خبری یا ورزشی در تلویزیون دقت کرده باشید حتی بهترین گویندگان هم " عادت بد حرف زدن با دستان خود را دارند" .

دستان شما قادر به حرف زدن نمی باشند بنابراین سعی نکنید با حر کات دستان خود سر و صدا به راه بیاندازید .البته در برخی موارد هنگام تاکید روی نکته ای می توانید روی حرکت دست یا انگشت خود هنگام صحبت کردن تاکید کنید البته زیاد این کار را انجام ندهید .با دست زدن به سر و گردن خود به هنگام صحبت کردن خود را بی قرار نشان ندهید .شاید ندانید که اگر هنگام صحبت کردن با طرف مقابلتان زیاد با سر و گردن خود وربروید این نشان از آن است که از نظر فیزیکی طرف مقابل توجه شما را به خود جلب کرده است اما  این کار ها  در جهان تجارت جایی ندارد.

 


ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

وضعت اندامی بدن:

یک قانون طلایی در شناخت و ضعیت بدن به دوران کودکی فرد و دوران مدرسه وی بر می گردد که همین امر در جهان تجارت هم واقعیت دارد . اگر در یک ملاقات تجاری خیلی صاف و شق و رق بنشینید یا بایستید این حالت نشان از آگاهی و اشیاق شماست اما ایستادن و نشستن با شانه های افتاده و حالت خموده ناشی از خستگی و عدم توجه است وهیچ کس هم دوست ندارد با آدم بیحال کار کند.اگز کمی خود را به طرف گوینده متمایل دارید نشان دهنده آن است که مایلید او بیشتر صحبت کند و اگر هم در مقابل خود را اندکی پس بکشید نشان دهنده آن است که مایلید وی هر چه سریعتر صحبت خود را تمام کند.

 


ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

پا ها:

 اگر هنگام برقراری یک مذاکره تجاری پاها و نحوه نشستن طرف مقابل خود را مورد دقت قرار دهید می توانید بگویید که کدامیک از طرفین عصبی است . اگر یکی ازآنها ضمن  مذاکره تجاری مدام پا های خود را به این طرف و آنطرف حرکت می دهد این حال ناشی از عصبی بودن و اظطراب وی است . حتی به نحوه قرار دادن پاها روی یکدیگر هم می بایست دقت کنید به ویژه در مورد خانمها که با قرار دادن غلط پا ها روی یکدیگر می توانند یک پیام کاملا غلط را نسبت به حالت خود ابراز کتتد ..بهترین کاری که می توانید انجام دهید آن  است که یا پاهای خود را به آرامی به یک سمت به طور افتاده متمایل نگه دارید یا اگر کمی احساس را حتی  بیشتر می کنید آن ها را روی یکدیگر بیاندازید به نحوی که مچ پا ها با یکدیگر بر خورد کنند.بدترین حالت که حاکی از بی نزاکتی و خود خود خواهی است (‌تقریبا بیشتر موارد مردان اینکار می کنند). در این حالت فرد پاهای خود را کاملا رها  می کند و یا قوزک پاهای خود را روی هم می اندازد .مثل شکل " شماره 4" با انجام این کار حتی قبل از اینکه شروع به حرف زدن کنید نظر طرف مقابل نسبت به شما منفی خواهد بود .

 


ایران مجری | زبان غیر کلامی - زبان بدن | نکاتی ارزشمند در ارزیابی زبان بدن

 

فریبا علومی یزدی زبان بدن

 

 

فاصله:

تعیین فاصله با فرد مقابل همیشه کار راحتی نیست شما باید از اندازه ای که می بایست به هر مناسبت فاصله خود را با طرف مقابلتان حفظ کنید آگاه باشید . اگر موقع برقرای یک ملاقات تجاری خیلی فاصله خود را با طرف مقابل حفظ نکنید و خیلی به وی نزدیک شوید شاید به نظر برسد دارید خود را به وی تحمیل می کنید اگر فاصله خود را با وی بیش از حد دور نگاه دارید به نظر می رسد خیلی خشک و رسمی رفتار می کنید بنا برا این باید حد وسط این دو را رعایت کنید .اغلب اوقات به راحتی می توانید فاصله مناسب را تشخیص دهید اما اگر مطمئن نبودید برای این ملاقات خاص رعایت چه فاصله ای مناسب است می توانید با توجه به علائمی که از طرف مقابل خود دریافت می کنید این فاصله مناسب را تشخیص دهید یعنی اگر خیلی نزدیک شدید و آنها خود را کنار کشیدند و یا خیلی دور شدید و آنها به شما نزدیک شدند می توانید  متوجه شوید  رعایت چه فاصله ای مناسب است .

اگر کسی به اندازه کافی در مورد ارتباطات تجاری تجر به کسب کرده باشد

بسیاری از نکاتی که در این جا به آنها پرداختیم خود به خود توسط وی رعایت می شوند . نکته مهم آن است که مطمئن شوید پیامی را که می خواهید با حر کات بدنی خود در یک ملاقات تجاری به طرف مقابل خود اعلان کنید به درستی  توسط حر کات شما ارسال و در نتیجه به درستی  توسط طرف مقابل دریافت شده است .

علائمی که دیگران از زبان بدن شما دریافت می دارند می توانید تفاوت شگرفی بین یک ملاقات تجاری سود مند و یا ملاقات تجاری همراه با شکست ایجاد کنند .


در همین مورد :

با زبان بدن طرف مقابلتان را به سادگی بشناسید !

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !