شيوه هاي افزايش عزت نفس

اعتماد به نفس و عزت نفس
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

عزت نفس:شيوه هاي افزايش عزت نفس برگرفته از سایت فراصبا

1- با خود مثبت حرف بزنيد .
صدايي در ذهن شما وجود دارد که مدام نجوا مي کند. اين صدا بخشي از عزت نفس شماو اغلب منفي است وجملاتي ازاين قبيل مي گويد،من خيلي چاق هستم يا من خسته ام.اين قيبل جملات بعداز مدتي درشما تأثير منفي ميگذارد و مثلا شما احساس خستگي مي کنيد.

 

اما نکته جالب اين است که شمانمي توانيد نداي دروني خود را براي ايجادعزت نفس وساختن الگو هاي مؤفقيت،برنامه ريزي کنيد.شگردکار،استفاده ازعبارتهاوجمله هاي مثبت است.من خوشحال هستم ، من سالم هستم ، من معرکه ام ! چند تا از جمله هاي خوب وهمه منظوره هستند . اين جمله ها را بارها وبارها در ذهن خود با صداي بلند تکرار کنيد ،يا حتي آنها را بنويسيد .اهميت آن در اين است که اين جمله رابه زمان حال وباايمان بيان کنيد.هرگاه نداي دروني خودراشنيديدکه شروع به ايجاداحساس منفي درشمامي کندآن رامتوقف سازيدوجملة مثبتي رادرباره همان موضوع،جايگزين آن کنيد.اين شيوه راامتحان کنيدوآنگاه خواهيدديد که صحبت کردن باخود وسيلةسودمندي درايجاد وضعيت مثبت است.

 

2-شخصيت جديد خود را تجسم کنيد.
اين امر اساسا همانند اصل استفاده از جملات مثبت است ،با اين تفاوت که به جاي استفاده
از کلمات ،در اينجا از تصاوير استفاده مي‌شود. آيا مي‌خواهيد لاغرتر و سالمتر باشيد؟ خودتان را به اين صورت تجسم کنيد .آيا مي‌خواهيد ارتقاء شغلي پيداکنيد؟خودتان رادرنقش سمت جديدتجسم کنيد زماني را به تجسم خود اختصاص دهيد تا وارد جزئيات امرشويد وازشخصيت جديدخودلذت ببريدچنانچه اين تصويررا دايما\" ايجاد و تقويت کنيد،پذيرش رفتارهايي که آن راتحکيم مي کند آسانتر خواهد بود.


3-افرادي را بيابيد که بتوانيد از آنان چيزي بياموزيد .
واضح است که افرادبسياري وجوددارند که بامشکلات ومسايلي مانندمشکلات شما مواجه شده اندشمامي توانيد با الگو قرار دادن آنان ،چيزهاي زيادي بياموزيد .


4-به وادي هاي جديد قدم بگذاريد .
اغلب عزت نفس ما به سبب کوته بيني نسبت به زندگي،دچارافت ونزول مي شود هنگامي که برروي جنبة خاصي از زندگي بيش از حديابه حدي بسيار طولاني تمرکزمي کنيم،عمق نگري خودرااز دست مي دهيم.مسايل کوچک،بزرگ مي شوند و وقايع بسيار بيشتر از ارزش واقعي خود اهميت مي يابند آياچنين موردي براي شمانيزپيش آمده است؟اگراين طور است.پس وقت آن است که واردوادي جديدشويدمثلا مي توانيد به يک گشت سياحتي يا يک سفر ما جراجويانه برويد.


5- اهداف خود را تعيين کنيد .
افرادي که براي خوداهدافي روشن دقيق وقابل اندازه گيري تعيين مي کنند.آنچه را که مي خواهند به دست مي آورند.تعيين اهداف،بخش بسيارمهمي ازساختن عادات مثبت ودرنتيجه افزايش عزت نفس به شمار مي آيد.


6-اتفاقات ناخوشايندزندگي را بپذيريد.
مامي توانيم بيشترازآنچه فکرمي کنيم، زندگي خود را کنترل کنيم . با وجود اين مواردي هست که هيچ کنترلي نسبت به آنها نداريم و وقايع وامور نا خوشايند وظاهرا\" غير منصفانة بسياري در زندگي ما وجوددارد به عبارت ديگر ، گهگاه اين امور واتفاقات ضربه اي به ما وارد مي کند بروز اين اتفاقات به خواست و ارادة ما نبوده است وکاري براي ممانعت ازآنهانيزنمي توان انجام داد. پس بهتر است شانس واقبال را فراموش کنيد .اينکه زندگي چگونه بايد باشدرافراموش کنيدوآن راباهمين اتفاقات جاري وغير قابل پيش بيني بپذيريد .در واقع ،شما مي توانيد از لحظاتي که عزت نفس شما دچار افت ونزول مي گردد ، بهره جويي کنيدافسردگي وغم واندوه ونگراني ، همگي درشماايجادخودخوري مي کند.بنابراين مي توانيد آن رااصلاح کنيدوبراي زندگي خودبرنامه ريزي مجددي انجام دهيد.


7- با ديگران مشورت کنيد.
گاهي اوقات ممکن است با مشکل بزرگ خاصي در زندگي خود مواجه شويد ، مانند ابتلا به بيماري خطرناک ، يا ممکن است دچار عادت مخربي مانند استفاده نادرست از داروها يا پرخوري شويد.دراين مواردکمک ديگران مي تواندکليدمشکل شماباشد.


8-بر وسوسه و  عادات ناپسندخودغلبه کنيد.
عادتهاي ناپسند ،رفتارهاي ديرينه اي هستند که شما را به سمت خود مي کشند هنگامي که به سراغتان مي آيند . رهايي از آنها دشوار است و به راحتي شما را به اين نتيجه مي رسانند که ( نمي توانيد با اين حالت کنار بيايد) نکته اين است که مجبور نيستيد با آن کناربياييد وسوسة عادات ناپسند معمولا؛ کمتر از دو دقيقه طول مي کشد آنها شما را فريب مي دهند که تصور کنيد تا ابد دست از شما بر نمي دارند. بنابراين هر گاه هوس عادات ناپسند به سراغتان آمد. سعي نکنيد آن را ناديده بگيريد ، بلکه روي آن تمرکز کرده وبا اعتماد به نفس آن را تحمل کنيد.


9-سه هفته آن را امتحان کنيد .
سازگاري با عادت ها ورفتارهاي جديد مستلزم زمان است .معلوم شده است که هررفتار جديدي اگر به مدت سه هفته دنبال شود .احتمال زياد به صورت يک عادت دايمي در مي آيد .در ابتدا ، رفتار جديد ،غريب به نظر مي آيد ومستلزم تلاش آگاهانه است .اما بعداز سه هفته به صورت بخشي از وجودتان درمي آيد. اگر واقعا مصمم هستيد که تحولي ايجاد کنيد خود را وادار کنيد که با آن حداقل به مدت سه هفته زندگي کنيد .


10- باافراد مثبت انديش معاشرت کنيد.
سعي کنيدکه بيشتر در کنار افراد مثبت انديش باشيد : افرادي که نسبت به زندگي وپيشامدهاي آن اشتياق زيادي دارند . اين گونه افراد شمارا در پيشرفت وتعالي ياري مي کنند و متقابلا\" اين امکان را فراهم مي آورند که شما نيز آنان را در رشد وپيشرفتشان حمايت کنيد.اين امر، بخش بزرگي از فلسفة زندگي ودوستي است.

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !