متن مجری و سخنران - 10 نمونه « به نام خدا »

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

به نام آنکه ما را نام بخشيد                  زبان را در فصاحت کام بخشيد

به نور خود بر افروزنده‌ي دل                  به نار بيدلي سوزنده‌ي دل

سر هر نامه‌اي از نام او خوش                جهان جان ز عکس جام او هوش

درود از ما، سلام از حضرت او                دمادم بر رسول و عترت او

ابوالقاسم، که شد عالم طفيلش              فلک دهليز چاوشان خيلش


به نام آنکه هستي نام ازو يافت               گواهي مطلق آمد بر وجودش

خدائي کافرينش در سجودش              که خوانندش خداوندان خداوند

تعالي الله يکي بي مثل و مانند              خرد را بي‌ميانجي حکمت آموز

فلک بر پاي دارو انجم افروز                    به روز آرنده شب‌هاي تاريک

جواهر بخش فکرتهاي باريک            شب و روز آفرين و ماه و خورشيد

غم و شادي نگار و بيم و اميد             گوا بر هستي او جمله هستي

 


در حکمت آفرینش

به نام آنکه این دریای دایر               ز عین عقل اول کرد ظاهر

عیان شد عین عقل از قاف قدرت               سه جوی آورد اندر باغ فطرت

درخت نور چشم جان برافراخت                 همای عشق بر سر آشیان ساخت

دهد بر جویبار چشم احباب                        ز عین عشق بیخ حسن را آب

دو عالم ذره است و مهر خورشید                 دل رست انگشتری و عشق جمشید

سرای روح کرد این خانه گل                       خورای عشق گشت این خانه دل

حصار جسم را از آب و گل ساخت                  به چندین مهره دیوارش برافراخت