ذعوت نامه ادبی جهت بازدید مسولان و تهیه گزارش خبری از کار هنری و گروه نمایش

دعوت نامه ویژه ارگانهای دولتی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

هو المعین


بیا و باغ امید مرا بهاری کن                                   بهار را به رگ شاخسار جاری کن
جناب آقای ..............................

مدیر مدبر روابط عمومی


احتراما"؛

خواهشمنداست، بذل عنایت فرموده، در نمایش " در انتظار گودو " کاری از گروه تاتر میخ که به عنوان یک اثر معاصر با نگاهی نو شناخته شد است؛ شرکت فرمایید.
از اینکه با پوشش خبری این نمایش در یکی از شب های اجرا، ما را مورد تفقد و تلطف خود قرارداده و همراهی و همیاری می فرمایید، کمال تشکر را دارد.

به عنایت نظری کن که من دلشده را                                 نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش


زمان:  .................................

مکان: خانه ی هنرمندان، سالن استاد انتظامی

ساعت: ..............الی ...................