اشعار مناسبتی در رویداد

پردیس سخن فریبا علومی یزدی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

خواهم که کند به سویت آهنگ                در دامن رحمتت زند چنگ

باشد به چو من شکسته‌رایی                  زین چنگ زدن رسد نوایی

 

 

برای مواقع غیر مترقبه:

گاهی گمــان نمـی کنـی و مـی شـود

گاهی نـمـی شــود کــه نـمـی شــود

گاهی هـزار دوره دعـا بی اجـابت است

گاهی نگفته قـرعه به نام تـو مـی شود

گاهی گدای گدایی و بخت با تـو نیست

گاهی تمـام شهـر گـدای تـو مـی شود

«دکتر علی شریعتی»