توصیه های مهم برای شعبده بازان و نوآموزان تردستی از حسین دبیر

Blog
ابزارها
تنظیمات نوشتاری
وقتی نام شعبده بازی به میان می آیدتاحدودی در اذهان فریب دادن مخاطب تداعی می شودولی ذکراین مطلب لازم است که شعبده بازی هم نوعی هنرنمایشی ست که روی صحنه انجام می گیردویاشاید در میدانی که تماشاگردر یک  قدمی شماست.
 
این هنر دیداریست ،همانطورکه یک مجری ویک بازیگر تاتر درروی صحنه به اجرا می پردازدیک شعبده باز نیز بایدصحنه را مسحور خودنمایدپس فی الواقع شعبده بازی و تردستی نیز خود نوعی نمایش است جهت سرگرم کردن تماشاچی،همانگونه که یک بازیگر تاتر نقش بازی می کند یک شعبده باز نیز نقش بازی می کند.

می گویندتاترمادرسینماست یعنی تاتر سخت تراز سینماست چون در سینما می شود کات و دوباره استارت زد ولی تاتر اینطور نیست ومستقیم باتماشاگر ارتباط می گیرد بصورت زنده.
واما من می گویم شعبده بازی سخت تر ازهم سینماست و هم تاتر، چون یک شعبده باز دریک تایم محدود بایدچشم تماشاچیان زیادی را ببندد .چشمانی که متعجبانه و عجولانه منتظرند تادستان شعبده باز به خطا رودنه اینکه خراب شدن شعبده باز را ببینندبلکه کنجکاوندکه راهی را بیابند تا به نتیجه برسندراهی که در اجرای شعبده باز شایدنبیننددرست مثل کنجکاوی یک دانشمندیا یک دانشجو در حل مسأله .شعبده بازمخاطبین را طوری بایدمسحور خود کندکه تماشاگر فیلم و سریال مشغول ومحسور کار کارگردان می شود.اینکه بگوییم این نوع هنر تمام وکمال ترفنداست نیز شایددرست نباشددرهمین اجراها کار واقعی صورت می گیرد بدون ترفنداین صورت فعالیتها را کم و بیش در فازهای دیگر شایدشنیده باشیم چیزی مثل علم هیپنوتیزم یا چیزی که مرتاضان هندی انجام می دهند.
درپیشرفت هنرشعبده بازی نکات ذیل موثر هستند:
۱_رعایت اخلاق هنری و حرفه ای
۲_به روز کردن آیتم ها
۳_فرم وژست لباس شعبده بازی
۴_استفاده بردن از اساتیدمجرب دراین حرفه
۵_شرکت درجشنواره هایی که درسطح کشورانجام می گیرد
۶_تمرکز درحین اجرا وحتی قبل از اجرا
۷_ارتباط با تماشاگر
۸_خندان بودن میمیک صورت
۹_استفاده از موزیک ریتمیک وشاد
۱۰_انسجام وموزون بودن حرکات بدن ،خصوصا دستها درعین سریع بوداجرا.
توصیه ای برای نوآموزان هنر شعبده بازی و تردستی :

۱_عشق و علاقه به هنر شعبده بازی باید دروجودشما باشد
۲_باانجام یک آیتم یا دو آیتم فکر نکنیددیگر کار تمام و کمال است غرور و تکبر همیشه باعث دوری شما از صحنه می شود
۳_شمه ی هنری را در خود پیدا کنید
۴_تمرین و ممارست خیلی مهم هست درست مثل مسأله ریاضی
۵_در این راه باید هزینه کنیدچون راهی ست پرهزینه ،سعی کنیداز کارهای کوچک شروع کنید
۶_نوع وکیفیت وسیله مورد استفاده در بهبودکیفی کارشما بسیار مهم است
۷_شرکت در جشنواره ها و فستیوالها در مشهور شدن شما و ارتقای شما ضروری ست.خودم اوج شهرتم را از باشگاه ایران مجری می دانم.چون بعداز شرکت در جشنواره باشگاه ایران مجری به ارمنستان ، گرجستان و ترکیه دعوت شدم.
۸_فعالیت شما حتی المقدور آغازش از تهران باشد
۹_رازدار بودن برای یک شعبده باز بسیار مهم است اگرچه با نزدیکترین افراد باشد
۱۰_در هر جایی یا کوچه و بازاری از شما درخواست شداجرا نکنیدچون کارتان را سبک می کنید.
حسین دبیر  هنرمند شعبده باز - عضو باشگاه ایران مجری