گزارش تصویری جایزه جهانی انرژی در برج میلاد تهران

به گزارش تصویری شانزدهمین دوره مراسم جهانی انرژی و جایزه جهانی انرژی که برای توسعه پایداری در برج میلاد تهران انجام شد خوش آمده اید. در ابتدا به همه شما که ما را از طریق کاموپیوتر هایتان می بینند سلام عرض می کنم.امروز تهران پایتخت پایداری، صلح و محیط زیست جهان است با این رویکرد به برندگان جوایز ملی که از127 کشورهای جهان حضور یافته اند خوش آمد می گوییم. این برگزیدگان از میان حدود 11000 طرحی که برای بنیاد جهانی انرژی از میان 177 کشور ارسال شده است انتخاب گردیده اند.همه پروژه هایی که به بنیادجهانی انرژی ارسال گردیده است به حفظ زمین و محل زندگی جوانان ما کمک می نماید. فریبا علومی یزدی دیماه یکهزار و سیصد و نود و چهار - تهران