این یک تاج افتخار برای من است که همه به من" کتاب" هدیه می دهند. زندگی نامه های زیادی به من هدیه می شود...

شاعران زیادی کتاب شعرشان را برای من ارسال می کنند

و من همه را بدقت می خوانم. همه را !!!

خط به خط ، کلمه به کلمه

 هدف از ارائه نظرات ذیل خود بزرگ بینی نیست .این شاید مبلّغ خوبی باشد برای احترام گزاردن به نظر مخاطبان ...

Master of Ceremonies

  • مجری صحنه ی کنفرانس های بین المللی و جشنواره های ملی
  •  سخنران عمومی انگیزشی و ارتباطات موثر
  •  مشاور عالی کنفرانس ها و جشنواره ها
  •  نویسنده و مالک معنوی بانک تقدیر نامه
  •  مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری و سایت ایران مجری

مخاطبان کنفرانس ، وقتی فریبا علومی یزدی مجری مراسم باشد با چه مواجه می شوند؟

القاء و اثرگزاری با هوش هیجانی:

سخنوری  جذاب  علمی - ادبی  و  انگیزشی  تخصص  اوست.در همایش هایی که او مجری آن است مخاطب منفعلی وجود ندارد  و در عین حال سکوت محض برقرار است.  مخاطبان در آرامش کامل ، شور هیجانی را در وجود خود تجربه می کنند.