فریبا علومی یزدی در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

فریبا علومی یزدی در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک - تالار صدا و سیما