نامه های اداری:

این دسته از نامه ها که محور اصلی بحث این کتاب است . به نامه هایی گفته می شود که محتوای آن درچار چوب شر ح وظایف سازمانی و گردش کار موسسه باشد . خواه آن تشکیلات دولتی باشد و یا غیردولتی .

NIKE SB

انواع نامه های اداری:

نوشته های اداری در سازمان ها از دیدگاه های مختلف گونه های متفاوتی دارند. شناخت ، طبقه بندی  و کاربرد هر یک می تواند در سهولت درست و به جا و نوع نگارش هریک به لحاظ محتوا و ماهیت آن مفید به فایده باشد.

Jordan Styles

بخش چهارم : امضا

امضا به معنای نوشتن نام در زیریک متن و دراصطلاح اداری و بانکی به علامتی گویند که پای نامه یا سند می گذارند.

Chuck Taylor All Star

تعاریف :

نگارش : عبارت است از هر گونه مطلبی که بر روی کاغذ نوشته شده و افکار و نظرها و خواسته های فرد یا سازمانی را به فرد یا سازمان دیگری مشخص می سازد.

Sneakers Ash Shoes

نمونه نامه های اداری : امیدوارم این نمونه ها مورد استفاده شما قرار گیرد. از شما دعوت می شود تا نامه های متفرقه و بیش از 500 تقدیرنامه و دعوت نامه های ادبی را ببینید. از حضور شما در ایران مجری سپاسگزاریم.

Zapatillas Trail Running

 بخش اول : سرلوحه

به کلیه نوشته ها و علائم مندرج در بالای نوشته های اداری سرلوحه نامه گفته می شود.

Offers

بخش پنجم : رونوشت

گاهی ضروری است تا علاوه برگیزنده اصلی اشخاص و یا واحد هایی از متن نامه آگاهی یابند.

دراین صورت نام آن اشخاص و واحدهای با عنوان رونوشت در زیر نوشته اداری درج و برای هریک نسخه ای ازنامه ارسال می شود.

درنوشتن بخش رونوشت به نکته های زیرتوجه شود:

Nike Air Max 90 Womens Grey

بخش سوم : متن

اصلی ترین و مهم ترین بخش از نامه های اداری متن است . مهم ترین ازآن جهت گفته می شود که موقعیت و دریافت پاسخ مثبت درگرو تنظیم درست همین بخش است . نارسایی و مبهم بودن وبه عبارتی نرساندن پیام اتلاف وقت و انرژی و دوباره کاری و نامه نگاری اضافی می شود.

Adidas

بخش ششم : نشانی

ششمین و آخرین بخش نوشته های اداری ، قسمتی است که به ویژه درج نشانی سازمان است . دراین قسمت که انتهای نامه ی اداری را تشکیل می دهد به صورت چاپی در پایین سربرگ درج می گردد.

Nike Air Jordan

بخش دوم : عنوان

دراین قسمت دومین بخش از نامه های اداری است که بیشترین کاربرد آن در مشخص کردن " مخاطب" است .

Mens Nike Cortez