آداب معاشرت در میز غذا

آداب معاشرت و ارتباطات عمومی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

آداب معاشرت  در میز غذا :

ترجمه آداب میز شام ،

برگرفته از وبلاگ خوشمزه : گورمند

این آداب اگر چه ترجمه متون خارجی هستند ولی اصول مشترک همه فرهنگ ها را می توان در این پروتکل ها دید . اگر شما فکر می کنید باید نکته ای به نکات زیر کم یا اضافه شود در قسمت نظرات  انتشار دهید .

 سرفصل ها | آداب معاشرت و ارتباطات عمومی |آداب معاشرت در میز غذا

 1- بهتر است آقا و خانم ميزبان در دو انتهاي ميز غذاخوري و يا در وسط ميز روبروي يكديگر بنشينند.

2- اگـر فرد مهمي ميهمان بود مي بايد وي سمت راسـت خانم ميزبان و همسرش سمت راست ميزبان آقا نشانده شود.

3- بطوري كلي طرز قرار گرفتن ميهمانان بايد طوري ترتيب داده شود كه هيـچ دو مـــرد و هيچ دو زني كنار يكديگر قرار نگيرند.

4- زوج متاهل بايد روبروي يكديگر و زوج نامزد بايد در كنار يكديگر بنشينند.

5- بهتر است گروههاي سني در كنار يكديگر بنشينند به طوري كه بزرگترهاي فاميل در راس ميز و جوانترها سمت ديگر.

6- غذا بايد در جهت عقربه هاي ساعت و از چپ به راست سرو گردد. و همچنين غذا از سمت چپ افراد سرو شده و ظروف غذا از سمت راست ميهمانان جمع آوري ميگردد.

7- دستمال سفره هنگام آغاز صرف غذا ميبايد روي زانو قرار داده شود و تا انتهاي صرف غذا بايد همان جا باقي بماند. از دستمال سفره تنها براي تمـيز كردن مختصر دهان بايد استفاده كرد و نه صورت و يا پيشاني. اگر خــواستـيد صندلي خود را براي مدت كوتاهي ترك كنيد بايد دستمال سفره خود را روي صندلي قرار دهيد كه ديـگـران و پيـش خــدمت متوجه ان گردند. هنگام پايان يافتن صرف غذا ميبايد دستمال سفره را بطور مرتبي روي ميز و سمت راست بشقاب قرار داد (آن را تا و يا مچاله نكنيد)

8- پيش از آن كـه مـيـزبـان شـروع بـه صـرف غـذا نكرده و يا اجازه صرف غذا را نداده نبايد شروع به صرف غذا كرد.

9- در حين غذا بهيجوجه نبايد ميز غذا را ترك كنيد مگر در موارد اضـطراري مانند رفتن به دستشويي و يا داشتن حالت تهوع. در ايــن هنگام عذر خواهي كنيد و ميز را ترك كنيد.
10- اگر چيزي روي ميز خواستيد كه دستتان به آن نميرسيد خـودتان سعي نكنيد آن را برداريد بلكه از فردي كه به آن نزديك است بخواهيد كه آن را به شما بدهد.

11- هنگاميـكه غذا خوردنتان پايان يافت هيچگاه بشقابتان را به سمت جلو هل ندهيد اين عمل خلاف آداب معاشرت ميباشد.

12- براي بريدن و خردكردن غذا چنگال را با دست چپ و كارد را با دسـت راست گرفته و سپس با چنگال آن چيزي را كه مي خواهيد ببريد محكم نگاه داشته و با چاقو آنرا ببريد. سپس چنگال را به دست راست منتقل و ميل كنيد.

13- در روي صندلي راست و مستقيم بنشينيد هيچگاه بجلو و يا عقب خم نشويد.

14- حين صرف غذا مشغول محاوره هاي دلنشين و مطـبـوع گـرديد و از موضوعات بحث انگيز پرهيز كنيد.

15- اگر تكه هايي از غذا ميان دندانهايتان گير كرد با عذر خواهي ميز را تـرك كـرده و بــه دستشويي برويد سپس آن را خارج كنيد.

16- آرام و با حوصله غذا بخوريد. غذا خوردن شتابزده بي حرمتي به ميزبان ميباشد.

17- لقمه هاي كوچك برداشته و با دهان بسته غذاي خود را بجويد. هيچ گــاه بـا دهان باز غذا را نجويد و يا با دهان پر صحبت نكنيد.

18- هيچگاه پيش از چشيدن غذا  به آن ادويه اضافه نكـنـيـد ايـن عـمل بي احترامي به ميزبان و آشپز ميباشد.

19- هيچگاه سر ميز غذا سيگار نكشيد.

20- هنگامي كه از غذا خوردن فارغ شديد دستتان را روي زانو و يا ميز (مـچ دست روي لبه ميز) قرار دهيد. هيچگاه هنگام صرف غذا آرنج خود را روي ميز قرار ندهيد.

22 نكته ديگر و روش چيدن اسباب سفره و ميز...

21- هنگامي كه در رستوران ميهمان ميباشيد هيچگاه باقي مانده غذايتــان را به خانه نبريد و سعي كنيد غذاي گرانقيمتي سفارش ندهيد.

22- در رسـتـوران بهـتــر است غذايي سفارش دهيد كه صرف آن با كارد و چنگال مقدور باشد. غذاهايي كه بايد با دست خورده گردند را به مـوقعـيـتـهاي غــير رسمي اختصاص دهيد.

23- هرگاه سوپ داغ بود براي خنك كردن به آن ندميد بلكه صبـر كنـيـد تـا خــودش خنك گردد. چاي را نيز براي خنك شدن در نعلبكي نريزيد.

24- هنگام صرف سوپ قاشقتان را تماما بداخل دهان نبرده و هورت نكشيد بلكه از لبه قاشق سوپ را اندك اندك بنوشيد.

25- هنگام سفارش غذا در رستـوران اگر از نـوع و مـحـتـويـات غـذاي مـورد نــظر آگاهي نداشتيد، از پيشخدمت كمك بخواهيد.

26- براي خارج كردن استخوان و يا غضروف غذا را از قاشق و يا چنگال كمك بگيرد (نه با دست) و آن را گوشه بشقاب خود قرار دهيد.

27- غـذاهـايي را كـه شمـا مـجازيد با دست بخوريد عبارتند از: تكه نان، بلال، گـوشـت دنـده هـا،صــدف و خرچنگ خوراكي، بال و استخوان مرغ، ساندويچ، ميوه هاي كـوچـك، شيريني، سيبزميني سرخ كرده، چيپس، ترشي، سبزيجات و پيتزا.

28- اگر ندانستيد چگونه بايد غذا را ميل كنيد بهتر است به ديگران نگاه كنيد.

29- هيچ گـاه كـارد و چـنـگال و قـاشقي را كــه استـفاده كرده ايد را مجددا روي ميز قرار ندهيد بلكه آنها را روي بشقاب بگذاريد.

30- هنگام صرف غذا خم نشويد و صورت خود را به سمت غذا نبريد بـلكه غذا را توسط قاشق و چنگال بسمت دهان خود ببريد.

31- اگـر قـاشـق و يـا كـارد و چـنـگال شـما بـه زميـن افـتاد آن را بـرداريد و به ميزبان و يا پيشخدمت بدهيد و تميز آن را درخواست كنيد.

32- هـرگـاه چـيـزي را ســهوا روي لباس ميهمان ديـگـري ريخـتـيـد بـا خـونسـردي از وي عذرخواهي كرده و بگذاريد خود فرد و يا پيشخدمت آن را تميز كند خودتان اقدام بـه تميز كردن لباس فرد نكنيد.

33- هرگاه فردي از شما درخواست نمك و يا فلفل نمود، هـم فلـفل و هم نمك را به وي بدهيد حتي اگر فرد تنها يكي از اين دو را درخواست كرده باشد.

34- پيش از نوشيدن مايعات لبهاي خود را بـا دسـتـمال پاك كنيد تا جاي لك چربي روي ليوان شما نمايان نگردد.

35- از واژه هاي "متشكرم" و "لطفا" در ميز غذا بسيار استفاده كنيد.

36- اگر حشره، تار مو و يا هر چيز ديگري را در غذاي خود يافتيد آن را اعلام نكنـيد بلكه مخفيانه آن را از غذايتان خارج كنيد.

37- هميشه در انتهاي صرف غذا از مـيـزبـان و يـا آشــپز تشكر كرده و از غذا تعريف كنيد حتــي اگــر غذا زياد هم خوشايند نبود باز تشكر كنيد. لازم نيـست دروغ بگويـيـد، مـثـلا ميتوانيد از سس غذا تعريف كنيد.

38- هنگام صرف غذا خود را نخارانيد، سرفه نكنيد و بيني خود را تمـيـز نـكنـيـد. هـرگـاه خواستيد عطسه كنيد حتما جلوي دهان و بيني خود را با دستمال بگيريد.

39- هنگام صرف غذا سر خود را شانه نكرده و يا با لوازم روي ميز بازي نكنيد. بـا صداي بلند نيز صحبت نكرده و دستكش نيز دست نكنيد.

40- سعي كنيد روميزي را تا انتهاي صرف غذا پاكيزه نگاه داريد.

41- هنگاي كه صرف غذايتان پايان يافت بـايد كارد و چنگال خود را به صـورت اريـب روي بشـقـاب قـرار دهـيـد. اگــر هـم خواستيد كه ميز را براي مدت كوتاهي ترك كنيد، بـايد كـارد و چنگال را بصرت ضربدري روي بشـقاب قرار دهيد تا ديگران و پيشخدمت مطلع گردند كه شما بازخواهيد گشت.

42- طـرز چــيدن ميز معمولا به اين قرار است: بشقاب در وسط، قاشق، كـارد و لـيـوان سمت راست و چنگال، دستمال سفره و نان سمت چپ.

 

A: دستمال سفره
B: بشقاب
C: كاسه سوپخوري
D: بشقاب مخصوص نان و كره همره با كارد كره
E: ليوان آب
F-G: ليوان براي نوشيدنيهاي ديگر
H: چنگال صرف ماهي
I: چنگال غذاخوري
J: چنگال صرف سالاد
K: كارد غذا خوري
L: كارد مخصوص ماهي
M: قاشق سوپخوري
N: قاشق دسر وچنگال صرف كيك


مطالب مرتبط : شرح مختصری بر تاریخچه آداب رفتاری و آداب معاشرت

آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !