دعوت نامه افطار با تشکر و در پاسخ به ضیافت افطار/ادبی (7)

دعوت نامه عمومی،مذهبی،قرآنی،دینی،شهدا،افطار رمضان
تنظیمات نوشتاری

واذاسالک عبادی عنّی فانّی قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان

رمضان    بارگاه   بسم   الله                  جلوه  گاه  رحیم ورحمن است
رمضان  شاخساری   ازطوبی                 غرفه ای ازبهشت رضوان است

سرکار خانم/ جناب آقای ...................................

 مدیرعامل محترم .............................

ضمن سپاس از ضیافت روحانی حضرت عالی که بدایت احوال دوستان و بستن پیمان و  عهد دوستی  با  ایشان محقق گشت  ;   درکمال ارادت و در نهایت عنایت از آن  مقام سراسر موّدت و محبت دعوت می نماید ; درضیافت افطار در این ماه لطیف طُرفة الاسرار با حضور فیض ظهور خود درمجلس انس و عرفان ، ما را از جام محبت خویش سیراب فرمایید.

باتقدیم احترام ......................

فریبا علومی یزدی