دعوت نامه خیر برای افتتاح و کمک به احداث اماکن ورزشی

دعوت نامه ویژه شرکت های خصوصی ، انجمن ها
تنظیمات نوشتاری

والعمل الصالح یرفعه

 غلام همت آن نازنینم                  که کار خیر بی روی و ریا کرد

 خیرنیکوکار جناب آقای .........................................

 ازآنجایی که ورزش مهمترین انگیزه برای رسیدن به زندگی بهتر با کیفیتی بهتر توام با شادمانی ولذت واقعی است ، و با توجه به اینکه شهرستان تازه تاسیس ............................................محروم از امکانات ورزشی است ، همت مردانی چون شما را می طلبد که با نیت خیر وخداپسندانه همچون گذشته در راه پیشبرد این شهرستان و ورزش جوانان که خود باعث پیشرفت فکری و جسمی نسل آینده خواهد بود ،منبع خیر باشید.

بدین وسیله ازحضرت عالی دعوت می نمایم جهت افتتاح پروژه ی احداث استخر درروز..............................مورخ ........................... در مکان ..................................حضوربهم رسانید و ما را حضور پر فیضتان بهره مند سازید.

 

 

ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد               که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد