تعریف پلنوم - پرزیدیوم

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
تنظیمات نوشتاری
- پرزیدیوم
پرزیدیوم‌ به‌ هیئت‌ رئیسه‌ و عده‌ افرادی‌ که‌ اداره‌ امور جمعیتی‌ را بر عهده‌ دارند گفته‌ می‌ شود . در قانون‌ اساسی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ پرزیدیوم‌ به‌ مجموعه‌ تشکیلاتی‌اطلاق  می‌ شود که‌ اداره‌ امور یک‌ مجمع‌ سیاسی‌ را بر عهده‌ دارد و از این‌ نظر معنی‌ ومفهوم‌ رهبری‌ دسته‌ جمعی‌ می‌ دهد و در حقیقت‌ یک‌ کمیته‌ دائمی‌ برای‌ اداره‌ امورکشور است‌
 
این‌ کلمه‌ را گاهی‌ به‌ هیئت‌ رئیسه‌ گروهی‌ غیر دولتی‌ که‌ دارای‌ وظایف‌اجرایی‌ است‌ اطلاق می‌ کنند .
 ـ پلنوم:‌
 این‌ کلمه‌ به‌ معنی‌ تمام‌ و کامل‌ گرفته‌ شده‌ و بیشتر در زبان‌ روسی‌ بکار رفته‌ است‌  . پلنوم‌اصطلاحاًبه‌ مجمعی‌ گویند که‌ از همه‌ اعضاء متشکل‌ یک‌ سازمان‌ بوجود آید. درحقیقت‌ پلنوم‌ در زبان‌ ما مترادف‌ است‌ با کلمه‌ مجمع‌ عمومی‌ که‌ شرح‌ آن‌ در دنباله‌ این‌بحث‌ خواهد آمد .