تعریف و معنی سمینار (Seminar)

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
تنظیمات نوشتاری
سمینار (Seminar)
 دسته ای از دانشجویان که تحت نظر یک استاد ، در رشته ای خاص به تحقیق و تتبع بپردازند و سخنرانی هائی در آن رشته ترتیب دهند ،‌همچنین به دوره ای از تحصیلات ،‌که توسط چنین دانشجویانی تثبیت شود سمینار گفته می شود . معنی دیگر سمینار ،‌ اطاقی است که دانشجویان در آن گرد هم آیند و به تشریح موضوعی بپردازند . در کشورمان واژه "همایش" جایگزین سمینار شده است . اما دیده می شود بسیاری از مجامع با اهداف متفاوت از معنی ، با عنوان "همایش " برگزار می گردند .
 
 4 ـ سمینار:
 در اصل‌ به‌ معنی‌ قلمستان‌ و بذر افشاندن‌ است‌ اما اصطلاحاً به‌ مدرسه‌ و مؤسسه‌ ی‌ گفته‌شده‌ است‌ که‌ در آن‌ روحانیون‌ جوان‌ را برای‌ فراگرفتن‌ اصول‌ و قوانین‌مذهب‌ تحت‌تعلیم‌ و تربیت‌ قرار دهند و آنان‌ را آماده‌ احراز مقام‌ کشیشی‌ کنند .
اکنون‌ سمینار معنی‌ وسیعتری‌ دارد و منحصراً در مورد مدارس‌ مذهبی‌ بکار نمی‌رودبلکه‌ امروز به‌ دسته‌ ای‌ از دانشجویان‌ یا محققان‌ گفته‌ می‌ شود که‌ زیر نظریک‌ استاد یاکارشناس‌ در رشته‌ ای‌ خاص‌ به‌ تحقیق‌ پردازند و سخنرانیهایی‌ در آن‌رشته‌ ترتیب‌ دهنددر حقیقت‌ جلسات‌ سمینار بیشتر جنبه‌ کار آموزی‌ دارد منتها دراین‌ کار آموزی‌ استاد یامتخصص‌ فن‌ همواره‌ در نقش‌ رهبری‌ نیست‌ بلکه‌ در عین‌حال‌ که‌ راهنمایی‌ دانشجویان‌ رابه‌ عهده‌ دارد از عقاید و افکار آنان‌ نیز استفاده‌ می‌کند و خود نیز مطالبی‌ فرا می‌ گیرند . باتوجه‌ به‌ مجالسی‌ که‌ در کشور ما و دیگرنقاط‌ جهان‌ به‌ نام‌ سمینار تشکیل‌ می‌ شود می‌توان‌ استنباط‌ کرد که‌ مقصود اصلی‌از بر پاداشتن‌ این‌ سمینارها صرف‌ نظر از آموختن‌شیوه‌ های‌ کار تبادل‌ نظر درباره‌ امری‌ است‌ و بطور خلاصه‌ تجمعی‌ را می‌ توان‌ سمینارنامید که‌ در آن‌روشهای‌ جدید در هر فنی‌ مورد مطالعه‌ قرار گیرد و برای‌ افزایش‌ بازده‌کار ازجهات‌ کمی‌ و کیفی‌ بهترین‌ و سهل‌ الوصول‌ ترین‌ راهها برگزیده‌ شود.