سوگند نامه دانش آموزان در هفته منابع طبيعي

سوگند نامه های رسمی و عمومی
تنظیمات نوشتاری
به نام پدید آورنده هستی
 اینک که در پناه خداوند متعال و کوشش دبیران  و تلاش خود ، توشه ای از دانش و خرد را از مکتب شعور و آگاهی برچیده ام ، در سبزترین  هفته سال که زمین حرمت سبز دارد ، در پیشگاه قادر منان  سوگند  یاد می کنم که حرمت سبز زمین را  نگاهبان باشم من پیمان می بندم  زردی های نقشه جغرافیای استانم را با کاشت درخت سبز  کنم من پیمان می بندم
 در تاریخ ذهن و یاد شهرم خطی از بی حرمتی به زمین و مواهب طبیعی آن به نگارش در نیاید من با اعتقاد به اینکه درختان  آیه های رحمت و حامی حفظ و بقای ملت هستند سوگند یاد می کنم تبر  و تیشه را در صندوقخانه  بیشه آویزان کنم و زخمی برتن این مهربانان وارد نکنم من به شرف خود سوگند یاد می کنم به منابع طبیعی و مواهب بی پایانش  حریصانه چشم ندوزم و تعرض و تصرفی به آن  نداشته باشم من متعهد می شوم برای ترویج فرهنگ منابع طبیعی مروجی کوشا باشم و در تحقق فرموده مقام معظم رهبری  تلاش  کنم که فرهنگ منابع طبیعی به فرهنگ عمومی تبدیل شود. من عهد می بندم به خاطر مهربانی های درخت با متجاوزان و متصرفین منابع طبیعی نامهربانی کنم و با برقراری  تماس  با تلفن 09696 آنان را معرفی کنم . من به بیلچه  باغبانی ، به گان اسکی های مالچ پاش  ، به فهم وشعور حافظان منابع طبیعی ، به قطره قطره آب های  سقاهای دشت های بی  آب  و علف ، به عرق جبین بیابان زدایان ، به صمیمت وشکوه درخت قول می دهم بر چشمان دلسوزان عرصه های منابع طبیعی سرمه امید و نشاط بکشم و دستان سبزشان را به سبزی  بفشارم .
هرندي