دعوتنامه مراسم افتتاحیه ی پارچه فروشی

دعوت نامه ویژه شرکت های خصوصی ، انجمن ها
ابزارها
تنظیمات نوشتاری


هوالفتاح العلیم  (سبا )26سرور ارجمند .........................

پس از الطاف بیکران ایزد منان با عنایت به مراتب تعهد وت خصص ، دانش روز و تجارب ارزشمند  پرسنل صدیق و شریف و علاقه مند به تولید و فروش پارچه و تجارت ،

بنابه ضرورت توسعه  و ارتقای سریع  و تعامل  صنعت و هنر درحوزه ی پارچه بافی و پارچه فروشی ، بنگاهی بنا نموده ایم  که مراسم افتتاحیه ی آن در روز ........................................مورخ ..........................................ساعت ........................... واقع در ................................برگزار می گردد .

حضورگسترده ی حضرت عالی توام با هم اندیشی ، هم گامی ، همنوایی و هم افزایی ، مزید امتنان خواهد بود .( والله خیرالرازقین )

به بوی مژده ی وصل تو تا سحرشب دوش                 به راه باد نهادم ، چراغ روشن چشم