غزلسرايى در عصر وحشى

بخش دوّم: نقد و تحلیل آثار وحشی بافقی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

غزلسرايى در عصر وحشى

 

از قرن نهم به بعد عده‏اى از شاعران سعى كردند كه با استفاده از احساسات صميمانه و صادقانه در غزل از تقليد و تكرار بپرهيزند. عدّه‏اى از شاعرانى كه خود را به مكتب وقوع وابسته مى‏دانستند چون وحشى، اهلى و هلالى از اين شيوه استفاده نمودند. ولى متأسفانه اين روش مشكل غزل فارسى را كه به ابتذال كشيده شده بود، حل نكرد.[1]

مشكل عمده اين بود كه شعرا نمى‏توانستد احساسات طبيعى عاشقانه خود را به طور فاحش و آشكارا بيان دارند زيرا حضور زن در جامعه عيب بود و بردن نام او با غيرت كسان و آشنايان و نزديكانش همراه بود و يگانه راه بيان عشق ورزيدن و عشقبازى نمودن، عشق به همجنس بود. بسيارى از شاعران در ملأ عام در كوچه و بازار و مراكز عمومى و اجتماعى به اين امر تظاهر مى‏كردند و در جست‏وجوى معشوق قدم مى‏نهادند، امّا اين شيوه هم گرهى از مشكلات غزل فارسى كه به ابتذال كشيده شده بود باز نكرد. به دنبال اين مرحله رويداد تازه‏اى در شعر فارسى ايجاد شد شاعران پارسى‏گوى به اميد صلات و عطاياى شاهان و اميران هند رهسپار سرزمين هندوستان شدند كه سبك مخصوص شعرشان به سبك «هندى» مشهور گشت.[2]

اقوال مختلفى اعم از موافق و مخالف در مورد چگونگى نام‏گذارى شيوه هندى وجود دارد كه به شرح ذيل است:

عدّه‏اى معتقدند اين شيوه، روش انديشه شاعران پارسى‏زبان هندوستان بوده است زيرا فلسفه لطيف بودا كه توأم با دقيقه‏يابى و نكته‏سنجى است در غزليّات فارسى و همه آثار هنرى آنان هويدا شده است و شاعران ايرانى به سبب توسعه روابط سياسى، تجارى، بازرگانى و مسافرتهاى متوالى و حتّى اقامتهاى طولانى نيز از اين شيوه تأثيرپذيرفته‏اند به همين دليل شيوه مورد بحث را بايد «هندى» ناميد.

گروهى ديگر بر اين عقيده‏اند؛ اگرچه شيوه شاعران فارسى‏زبان هند بر روى شعر فارسى تأثير گذاشته است ولى تفاوتى بين اشعار شعراى پارسى‏گوى هندى و ايرانى وجود دارد. شعراى پارسى‏گوى هندى در سرودن اشعار خيال‏پردازى و نكته‏سنجى همراه با تعقيدهاى لفظى و معنوى افراط مى‏كردند، در حاليكه در شعر شعراى پارسى‏گوى ايرانى اين شدّت دقيقه‏يابى اشعار ديده نمى‏شود. پس بايد شيوه شاعران فارسى‏زبان هند را «هندى» و شيوه شاعران فارسى‏زبان ايرانى را كه بازار رونق شعرشان در اصفهان بوده است «اصفهانى» و يا به مناسبت تقارن دوران حكومت پادشاهان صفوى با اين روش «صفوى» ناميد.

دسته‏اى ديگر با ديد وسيع‏تر و نگرش عميق‏ترى كه لازمه تحقيق و پژوهش است؛ معتقدند كه بايد به سوابق تاريخى و ادبى توجّه نمود و بيان مى‏دارند كه چون نخستين پايه‏هاى اين شيوه به وسيله شاعران پارسى‏گوى ايرانى بنا شده است و در دوران پادشاهان صفوى تكامل يافته، شايسته است اين شيوه را «اصفهانى» يا «صفوى» بناميم.[3]

بعضى از تذكره‏نويسان به وجود آورنده سبك هندى يا اصفهانى را بابافغانى مى‏دانند ولى اين نظريه نمى‏تواند قابل قبول باشد زيرا ريشه‏هاى اين سبك دقيقه‏يابى و نكته‏سنجى است كه در غزلهاى حافظ و قبل از
او چون خاقانى، نظامى، انورى، اميرخسرو و حسن دهلوى كماكان وجود داشته است.[4] پايه‏هاى سبك هندى در اشعار شعراى سبك عراقى قرن ششم، هفتم و هشتم بنا شده است. ولى در اواسط قرن هشتم به تدريج تغيير محسوسى در ساختار سخن‏پردازى پديد آمد و اساس سبك هندى پى‏ريزى شد. مضمون‏يابى و نكته‏سنجى در اوايل قرن هشتم به وسيله اميرخسرو و در اواسط همين قرن توسط حافظ قوّت گرفت. به طور حتم مى‏توان ريشه‏هاى سبك هندى را در اشعار اين دو شاعر بزرگ يافت.[5] همچنين در سوز و گداز بابافغانى و شيخ آذرى و لسانى و حالتى هم از نشانه‏هاى اين سبك يافت مى‏شود. بعدها همين روش سخن‏سرايى و شعرگويى توسط محتشم، ولى دشت بياضى، وحشى، ملك قمى، ضميرى اصفهانى و گروه بعد از ايشان يعنى عرفى، نظيرى، كليم و طالب آملى به سبك مميّز و مجزّايى مبدّل شد و بالاخره به دست صائب، شاعر بلند پايه قرن يازدهم به كمال خود رسيد.[6]

شبلى نعمانى در كتاب «شعرالعجم» يادآور شده است كه بابافغانى بوجود آورنده سبك هندى است، عقيده وى درست به نظر نمى‏آيد. زيرا روش فغانى در شاعرى بيان حالات درونى توأم با سوز و گداز و آه و ناله و شور و اشتياق است. هرگز به دنبال مضمون‏يابى و نكته‏سنجى نيست سخن وحشى نيز پرسوز و پر التهاب و مملوّ از شوق و شور است و در غزليّات او كمتر مضمونى به سبك شعراى هند ديده مى‏شود. مقصود اين است كه «اگر سبك هندى از سبك فغانى و وحشى با آن شور و حال مايه‏ور مى‏گرديد يا شايد كلامى در حدّ اعلا بود، ولى متأسفانه بعد از صائب كم‏كم سبك هندى راهى ديگر گرفت.» كه نهايتا شاعرانى به مخالفت با اين مكتب برخاستند و آن رد نمودند و در صدد تغيير اين سبك برآمدند.[7]

معترضان نسبت به اين سبك بيان مى‏داشتند كه عاشق بيش از حد خود را در برابر معشوق خوار و ذليل مى‏كند و دلتنگى و عدم دلبستگى به جهان و بى‏اعتنايى او نسبت به تعلّقات و زيبايى‏هاى دنيوى و غرور و تكبّر و خودبزرگ‏بينى شاعر نسبت به مقام خود و فقدان معانى بلند و لطيف و عدم توجّه شاعر به شرح و بيان احساسات و حالات و عواطف قلبى غزل را از حالت طبيعى خود بدر برده است. درست است كه گاهى شاعر بيش از حد خود را در مقابل معشوق خوار و ذليل مى‏كند ولى اين تنها مشخّصه شاعران عصر صفوى نيست. شاعران بزرگى چون سعدى و حافظ بارها خود را در برابر معشوق كوچك و حقير شمرده و سر بر آستان او نهاده‏اند. بى‏شك هرگاه لشكر عشق بر سرزمين قلب بتازد، عقل را مى‏ربايد و عاشق را كور و كر و لال مى‏كند به طورى كه صبر و شكيبايى را از دست مى‏دهد و دست نياز به درگاه معشوق دراز مى‏كند و سر تسليم و عجز بر آستان معشوق مى‏نهد و با تمام وجود، وجودش را تقديم وجود عشق مى‏نمايد.[8]

بايد گفت چون سبك فغانى با سبك عده‏اى از شعراى زمان خود متفاوت بودند با شعراى مخالف سبك او، اشعار سست و ناخوش را به طنز، «فغانيه»، مى‏ناميدند. خصوصا در خراسان كه اكثر شاعران از جامى متابعت مى‏كردند با طرز فغانى مخالف بودند. اگرچه شاعرانى مانند وحشى و تا حدّى ميرزاشرف جهان سبك وى را دنبال كردند ولى در فاصله زمانى كمى سبك هندى قوّت گرفت و اين مكتب جاى خود را به سبك هندى داد. در اين تاريخ بود كه «مكتب وقوع» نضج گرفت و شاعران گرانقدرى در اين مكتب قريحه‏آزمايى مى‏كردند ولى اين مكتب تغيير ظاهر نمود و به سبك هندى متّصل گشت و رنگ اصلى خود را از دست داد. گفتنى است، نكته‏يابى و ظرافت‏سنجى و مضمون‏سازى كه در سبك هندى آشكار است به علّت نزديكى و برخورد فلسفه هندى با انديشه ايرانى است. شبلى نعمانى در «شعرالعجم» بيان مى‏دارد: شعر فارسى بعد از آمدن به هند لطافت و ظرافتى پيدا كرد كه هرگز در ايران داراى چنين خصيصه‏اى نگرديده بود.[9]

دوره صفويّه را مى‏توان دوره افراط در مضمون‏يابى، نكته‏سنجى و معمّاگويى به شمار آورد. ولى اين افراط به ابتذال كشيده شد. درست است كه غزل بيشتر از اقسام ديگر شعر رشد نمود ولى خاصيّت اصلى خود را كه بيان عواطف و احساسات عاشقى بود از دست داد و براى مضمون‏هاى باريك و دقيق و ظريف بكار گرفته شد.[10]

غزل سبك هندى در خدمت پند و اندرز و نصيحت‏گويى بكار گرفته شد و حول محور پند و موعظه و  حكمت قرار گرفت. مضامين عجيب و غريبى وارد شعر شد كه فهم آن را مشكل مى‏نمود بطورى كه گاه شعر و معمّا درهم آميخته مى‏شد و فهم رابطه دو مصراع مشكل مى‏گشت ولى بايد گفت ذهن جستجوگر شاعر بدنبال مضمون و معانى تازه و جديد و باريك حركت مى‏كرد و از به كار بردن معانى و مفاهيم تكرارى خوددارى مى‏نمود.

البتّه بندرت مضامين عشق و عاشقى در غزل آورده مى‏شد. اگر درست بينديشيم هر چند اين روش كيفيّت و محتواى غزل را متحوّل نمود ولى به اعتلاى شعر كه ورود انديشه و تفكّر و تأمّل بود، كمك نمود.[11]

بعضى دانشمندان و تذكره‏نويسان عصر صفوى را عصر انحطاط ادبيّات فارسى مى‏دانند كه اين امر موجب گشته است كه نوآموزان و مبتديان نسبت به ادبيّات آن عصر بدگمان شوند بطورى كه بدون تحقيق و تتبّع كامل اين عصر را دوره انحطاط و تنزّل بنامند. در صورتى كه با اندكى تأمّل درمى‏يابيم كه شعراى مهم و برجسته‏اى چون صائب، كليم، نظيرى، عرفى و وحشى و دانشمندان و فلاسفه مشهورى چون مير فندرسكى، شيخ بهايى، ميرداماد، ملاّصدرا و ملاّمحسن فيض در اين حوزه رشد نمودند و آن انحطاط و تنزّل مربوط به اواخر دوره صفويّه است.[12]

مرحوم اقبال آشتيانى بيان مى‏دارد كه در دوره سلاطين صفوى سخن پارسى از فصاحت و بلاغت و جزالت و استحكام و تازگى و شكوفايى به سوى سستى و پستى و كژى تدنّى مى‏كند. معانى و مفاهيم بلند و زيبا كه در سخن استادان پيشين كلام وجود داشت در اين دوره مطرود و مهجور مى‏گردد و شاعران و سخن‏سرايان و مبتديان از به كارگيرى روش گذشتگان سر باز مى‏زنند و به دنبال خيالبافى‏ها و نازك‏كاريهايى كه به سبك هندى مشهور شده و اوّلين بار بعضى نمونه‏ها از آنها در اشعار خواجه حافظ شيرازى و نزارى قهستانى و شعراى هم طبقه ايشان ديده مى‏شود؛ مى‏روند. در دوره صفويّه روابط ژرف و گسترده‏اى بين دو كشور ايران و هندوستان برقرار گرديد. پادشاهان گوركانى هند علاقه وافرى به نظم و نثر فارسى داشتند و بزرگترين و بهترين مشوّق شاعران پارسى‏گوى ايرانى بودند از اين رو ارتباط وسيعى ميان شاعران و دانشمندان دو سرزمين ايجاد گرديد و  سبك هندى تقويت شد. شاعران اين عصر با استفاده از استعارات، تشبيهات، كنايات، مجازات، تخيّلات و توهّمات باعث شد كه شعرشان بى‏ارزش و بى‏مقدار، سست و پست و بى‏اعتبار گردد.[13]

استاد دكتر ذبيح‏اللّه‏ صفا علّت وجود الفاظ و كلمات سست در شعر پارسى عهد صفويان را عدم تربيت معمول شاعران دوره تيمورى و عدم اطّلاع وسيع و كامل از زبان فارسى و عربى مى‏داند. اكثر شاعران اين دوره، چون دوره‏هاى پيشين (سامانى و غزنوى و سلجوقى و غيره) به مكتب نرفته و درس نخوانده بودند؛ دربارها از شاعران، مانند گذشته حمايت نمى‏كردند از اينرو شعر از دربارها به سوى عامّه مردم جريان يافت. اين امر هر چند موجب تنوّع و تجدّد گرديد و مضامين و مطالب تازه متولّد گشت ولى اشعار سست و بى‏اساس بسيار بود. رواج شعر فارسى در سرزمينهاى غيرايرانى منجر شد زبان فارسى از جزالت و استحكام نزول كند. «در شعر دوره صفوى، مرثيه‏سرايى و مدح ائمّه دين بسيار معمول بود و اين امر نتيجه طبيعى سياست مذهبى پادشاهان صفوى است.»

پادشاهان صفوى براى ايجاد و اشاعه تشيّع در ايران تعصّب بخرج مى‏دادند و با مجاهدات سياسى، نظامى، علمى، ادبى، فرهنگى، اجتماعى از هيچ كوششى دريغ نمى‏ورزيدند. ترويج و توسعه علوم دينى خصوصا كلام و فقه و حديث شيعه و تأثير آن در شعر فارسى خصوصا رونق مرثيه‏سرايى و ذكر مناقب آل‏على (ع) از نتايج سودمند آن است. حمايت شاه‏تهماسب و جانشينانش باعث شد كه سخن‏سرايان خوش ذوق از دربارهاى ايران دورى جسته و براى كسب معيشت به دربارهاى مجهّز و معتبر عثمانى و تيمورى هند روى آورند. مثلاً تنها در عهد اكبرشاه گوركانى پنجاه‏ويك شاعر از ايران به هندوستان رفتند. صائب مى‏فرمايد:

 

«همچو عزم سفر هند كه در هر دل هست

رقص سوداى تو در هيچ سرى نيست كه نيست»و عليقلى سليم اينگونه مى‏سرايد:

 

«نيست در ايران‏زمين سامان تحصيل كمال

تا نيامد سوى هندُستان حنا رنگين نشد»شايان ذكر است، مقدّمات رواج سبك هندى از اواخر دوره تيمورى آغاز شد و در دوره صفوى به رشد و كمال رسيد سپس تا پايان دوره قاجاريه به سستى گراييد و سبكهاى كهن فارسى معمول گشت.[14] در عصر  صفوى سبكهاى متعدد و متنوعى ايجاد گرديد. دوره‏اى است كه دو قرن و نيم به طول انجاميد و در اين زمان طولانى از روم تا دكن شاعران زيادى به عرصه ظهور آمدند. طبيعى است، نمى‏توان شاعران اوايل اين دوره را با شاعران اواخر اين عهد مقايسه نمود. اشعار محتشم و وحشى؛ صائب و نورس يكسان نيست. همينطور كلام ضميرى اصفهانى، غزّالى مشهدى، ولى دشت بياضى، عرفى شيرازى را نمى‏توان با سخن فيضى اكبرآبادى، شوكت بخارى، هاشمى دهلوى، بيدل عظيم‏آبادى، گرامى كشميرى و غنيمت كشميرى به يك ديد نگريست!

«اينكه بعضى نوشته‏اند كه چون بيشتر طرفداران اين شيوه به هند رفته و آنجا قصيده و غزل ساخته‏اند، بايد سبكشان را هندى گفت، بدنبال نوعى سفسطه و تخليط در استدلال خود رفته‏اند، زيرا اگر قرار بر اقامت چند ساله كسى در محلّى باشد چرا محل تربيت او از اين حيث معتبر نباشد، ولى محلّ سياحت و انتجاع وى در اين راه به حساب آيد.» گفتنى است دربار گوركانيان و شاهان دكن يكى از مهمترين پايگاه بزرگ فرهنگ ايران و محل تجمّع شاعران و اديبان و فضلا در اين عهد بوده است.[15]

در عهد صفويّه بدون اغراق بيش از هر زمان ديگرى شاعر پا به عرصه ظهور گذاشته است. تذكره خلاصه‏الاشعار تقى كاشى و عرفات العاشقين تقى اوحدى مؤيّد عرايض است. گفتنى است از اين ميان تنها عده معدودى مشهور شده و شعر آنان درخور توجّه است شاعرانى چون: بابافغانى، اميدى، وحشى، ضميرى، لسانى، رضى آرتيمانى، دهلى، حالتى، تركمان و نظيرى.[16]

«دقيقه‏يابى و نازك‏خيالى در اوايل قرن هشتم بوسيله اميرخسرو و در اواسط همين قرن به توسط حافظ نيرو گرفت و بطور آشكار مى‏توان ريشه‏هاى سبك هندى را در شعر اين دو گوينده بزرگ يافت.»[17]

تمام شاعرانى كه در قرن دهم ظهور كردند و بعضى از آنان مانند شرف قزوينى، غزالى مشهدى، وحشى بافقى، ثنايى مشهدى، عرفى شيرازى و محتشم كاشانى از استادان شعرند. اينان بنابر رسم شاعران آن عهد به سوى نوآورى گام برمى‏داشتند و سخت تحت تأثير زبان و شيوه بيان شاعران نزديك به آن عهد، خاصّه حوزه ادبى هرات بودند.[18]

 

«يكى از خصايص روحى شعراى اين عصر كه در كيفيّت معانى و مضامين تأثير فراوان داشته و از لحاظ لفظى و معنوى صورت خاصى به اشعار سبك هندى بخشيده است، تمايل شديد به افراط و تفريط در مورد جميع شؤون فكرى و اخلاقى مى‏باشد ... اين معلول دو علت است: يكى علاقه شديد به مضمون‏تراشى و معنى‏آفرينى و يكى افراط در اخلاقيّات و معنويّات. شيوع صنعت مبالغه و اغراق نيز كه جنبه لفظى دارد بدون ترديد از نتايج همين خصيصه روحى است.»[19]

از ويژگيهاى برجسته سبك هندى نازك‏خيالى، مضمون‏سازى، ديريابى و نكته‏هاى ظريف و دقيق و باريك است. اگر از صنعت ايهام استفاده شود تمام كلام ايهام‏آميز و مخيّل است و معانى دورتر از ذهن همواره مراد و منظور شاعر است و خواننده بايد با چندين واسطه با تأمّل و تدبّر و دقّت زياد به معنى اصلى دست يابد.[20]

شاعران در اين دوره با استفاده از باريك‏خيالى از مضمون‏آفرينى و تشبيهات تازه، استعاره، كنايه، اغراق، مبالغه و غلو سخن را از فصاحت و بلاغت و سادگى كلام تهى ساختند؛ و به عجز و خوارى و بيچارگى تن در دادند.

«تناسبات لفظى و صنايع بديعى در شيوه اين سرايندگان با به كار بردن جمله‏هاى متداول محاوره توأم نشده و از اين رو بعضى از سخن‏سنجان معتقد شده‏اند كه آنان از فرهنگ زبان عامّه مدد گرفته‏اند.»[21]

شعر اين دوره چندان پايبند به اصول و مقررات شعرى نيست. تعداد ابيات غزل كه بايد بين هفت و چهارده بيت باشد در اين دوره گاهى كمتر از پنج بيت و گاهى زيادتر از بيست بيت با قوافى مكرّر به چشم مى‏خورد. اشعار اين دوره هر چند از شور و حال خالى نيست ولى به پايه غزليّات سبك عراقى نمى‏رسد.[22]

خصوصيّات برجسته سبك هندى به قرار ذيل است:

1.     تلاش شاعر براى يافتن مضامين دقيق و تازه، فكر بديع، نكته‏سنجى، باريك‏بينى، نازك‏خيالى و موشكافى در سطح گسترده و بالا.

2.     تعقيد و پيچيدگى (ضعف اجزايى كلام به قراين و مناسبات)، ابهام، ايهام و ايجاز (گاهى بصورت ايجاز مخلّ)، استعاره، كنايه، تشبيه، مجاز، مبالغه.

 

3.     بكارگيرى ارسال‏المثل و فراوانى تمثيل.

4.     كثرت استعارات و استعمال الفاظ و تركيبات بطور مجاز.

5.     كثرت استعمال صنعت تقابل و مراعات نظير و مناسبت و ارتباط لفظى و معنوى الفاظ يك بيت.

6.     كثرت استعمال امثال و اصطلاحات سايره.

7.     كثرت استعمال الفاظ عاميانه و محاوره و مبتذل و كلماتى كه فاقد جنبه ادبى است.[23]

8.     ارتباط و تناسب لفظى و معنوى ميان كلمات يك بيت.[24]

9.     شكل گرفتن سخن بصورت رمز و معمّا.[25]

 

وجوه تمايز سبك هندى از سبكهاى خراسانى و عراقى:

1.     ورود كلمه‏هاى نامأنوس بخصوص تركى در غزل و پيدايش تعقيدات لفظى در شعر.

2.     بكارگيرى تركيبات و تعبيرات ناخوشايند و استعمال بيش از حدّ استعاره، كنايه، مجاز و تشبيهات ديرياب.

3.     كاربرد قوافى و رديفهاى دشوار، الزام و اعنات و لزوم مالايلزم.

4.     طولانى بودن شماره ابيات غزل.

5.     ابتكار و جدّيت در آوردن مضامين تازه و نكته‏سنجى.

6.     ابراز نمودن شكوه، شكايت و گلايه و اظهار يأس و نوميدى و بدبينى زياد نسبت به اوضاع زندگى و وضعيّت زمانه آن دوران.

7.     آوردن مفاهيم و معانى مبالغه‏آميز در غزل و زياده‏روى در اغراقهاى شاعرانه.[26]

8.     دقيقه‏يابى، باريك‏خيالى و بدنبال مضمون تازه رفتن، به امور كلّى قناعت نكردن و به جزئيّات مشاهدات و عادات توجّه نمودن.

9.     عدم بيان سخن ساده و صريح.

10. بكارگيرى تعبيرات مجازى و رعايت تناسبهاى لفظى به گونه‏اى كه معانى در آنها گم نشود.

 

11. آوردن يك امر جزئى يا ضرب‏المثلى را در يك مصراع جهت اثبات يك مفهوم كلّى.

12. آوردن اغراق در تشبيهات ولو اينكه دور از ذهن باشد.[27]

13. بكارگيرى تعابير ناتوانى كه شاعر براى نمايش ذهن خيال‏پردازش به كمك استعاره‏ها و مجازها و كنايات دور از ذهن موجب خلوّ رسايى و شيوايى شعر خصوصا غزل مى‏گشت.[28]

14. بكارگيرى مفاهيم پيچيده و دور از ذهن و تركيبات خشك و نادلپذير.

15. وجود عشق بى‏مايه.

16. پيش پاافتادگى ابيات غزل و گسستگى آنها از نظر مفهوم.[29]

17. تبديل انديشه برون‏نگرى به تفكر درون‏نگرى بنحوى كه (شاعر در طبيعت) نيست بلكه (طبيعت در شاعر) است. اهمّيّت بخشيدن به حالاتى كه امور خارجى در ذهن شاعر بوجود مى‏آورد.[30]

18. استفاده از قالب ظاهرى غزل براى موضوعات مختلف خصوصا پند و اندرز و مفاهيم عرفانى، اخلاقى، حِكَمى و فلسفى.[31]

گفتنى است سير نزولى سبك هندى از زمانى آغاز مى‏گردد كه شاعرانى بى‏مايه با تكلّفات و تصنّعات فراوان به مضمون‏يابى گراييده و شعر را از حالت اصلى خويش كه بيان عواطف و احساسات و حالات روحى و نهانى است بصورت ايماگويى و معمّاسرايى درآوردند. اين امر باعث روى برتافتن بسيارى از نادره‏گويان و نغزسرايان از اين سبك گرديد. بطورى كه به مخالفت با آن پرداختند. با وجود اين سبك هندى سبكى است متعالى، زيبا، دقيق و لطف‏آميز و نبايد به ديده تحقير و بى‏مقدار بدان نگريست و آن را ياوه و سست انگاشت و اين خصوصيّت مضمون‏يابى شاعران باعث گشته است كه ديوانهايشان اشعار غثّ و سمين فراوان يافت شود. شايان ذكر است سرزمين هند كه در رقّت مضمون، باريكى‏معنى، نازكى‏خيالى و ريزه‏كاريهاى خوشايند و تأمّل فراوان در دقيقه‏يابى شعر شاعران سهم بسزايى داشته است.[32]

 

قبل از اينكه طرز وقوع انتشار يابد، شعراى غزلسرا از روش بابافغانى پيروى مى‏كردند و وقتى كه نوبت به لسانى شيرازى رسيد تقليد را به تجدّد و نوگرايى كشانيد. به گفته تقى‏الدّين اوحدى مؤلف تذكره عرفات‏العاشقين:

«در تازه‏گويى اقتدا به فغانى كرد، و در مغازلت سحرسازى بل معجزه‏پردازى نمود و شعراى متأخّرين چون شرف و شريف و وحشى و محتشم و ضميرى و غير هم تتبّع طرز و روش كلام او كردند، چه روش مجدّد وى بهم رسانيده شيوه متوسطين را به سوهان طبيعت انگاره‏وار به اصطلاح آورد تا بعد از وى پايه افكار اعزه رسيد به جايى كه رسيده.»[33]

شاعران سبك هندى موضوعات مختلفى را وارد غزل كردند، غزل با حفظ صورت ظاهر و قالب معموله، معنى اصلى خود را از دست داد، «بى‏مناسبت نيست غزليّات اين دوره را غزل اجتماعى بناميم ... شعراى دوره صفويّه قالب ظاهرى غزل را كه پيش از آن به موضوعات عشقى، عرفانى و اخلاقى اختصاص داشته، وسيله بيان كليه افكار و مقصودات خود قرار دادند.»[34]

در عهد صفوى شعر از دربار و محافل ادبا و علما به مجامع عمومى و بازارها و قهوه‏خانه راه يافت، اين امر منجر به پيدايش واقعه‏گويى يا «مكتب وقوع» گرديد مكتبى كه نمايانگر زندگى روزانه و عوام و تجارب عملى روزمره مردم بود. در سبك هندى اشياى بى‏جان حتّى لوازم زندگانى حيات پيدا مى‏گشت اين شيوه معلول دو علّت است: 1ـ شعر صبغه اشرافى خود را از دست داد. 2ـ مضمون‏آفرينى و باريك‏بينى و نازك‏خيالى شاعران باعث مى‏شود نسبت به هر چيز با ديدى دقيق و ظريف بنگرند.[35]

در سبك هندى جالب آن است كه طرز برخورد شاعر با عوالم طبيعى دگرگون مى‏شود «برون‏نگرى» به «درون‏نگرى» مبدّل مى‏گردد. «شاعر در طبيعت» نيست بلكه «طبيعت در شاعر» است. آنچه مهم است حالاتى است كه امور خارجى در ذهن شاعر بوجود مى‏آورد.[36]

 

در اوايل قرن دهم هجرى در شعر فارسى مكتب تازه‏اى پديد آمد كه به غزل خشك و بى‏روح قرن نهم حيات و طراوت تازه‏اى بخشيد و تا اوايل قرن يازدهم تداوم بخشيد. «اين مكتب تازه را كه برزخى است ميان شعر دوره تيمورى و سبك معروف به هندى زمان وقوع مى‏گفتند و غرض از آن بيان كردن حالات عشق و عاشقى از روى واقع بود و به نظم آوردن آنچه كه در ميان عاشق و معشوق به وقوع مى‏پيوندد، يعنى شعر ساده بى‏پيرايه و خالى از صنايع لفظى و اغراقات شاعرانه «لازم به ذكر است يك قرن پس از اين تاريخ سبك هندى پا به عرصه ظهور گذاشت و جانشين مكتب وقوع گرديد. از ويژگيهاى بارز زبان وقوع صراحت و سادگى زبان بدون استعمال صنايع لفظى و معنوى و بديعى و ارسال‏المثل و تمثيل و ايهام و ابهام، مجاز، استعاره، كنايه، تشبيه و مانند اينهاست.

شبلى نعمانى در اين باره مى‏گويد: «واقعه‏گويى در غزل كه در كلام خسرو و سعدى بطور انگشت شمار يافت مى‏شود، شاعر نامبرده آن را يك فن مخصوص قرار داده، چنانكه او را ديوانى است مشتمل بر هزار شعر كه تماما به همين سبك گفته شده است. مثال:

 

به هر جا مى‏روم، اول حديث نيكوان پرسم

كه حرف آن مه نامهربان را در جهان پرسم

 

ز مدهوشى نفهمم هرچه گويد آن پرى با من

چو از بزمش روم، مضمون آن از ديگران پرسمو اين سبك از سبك فغانى بيشتر مورد قبول واقع شد چنانكه اكثر شعراى ممتاز بدين سبك غزل گفته و از ميانه آنها كسانى كه شهرتشان زياد است به قرار ذيل مى‏باشند: «ميلى ... ولى دشت بياضى ... وحشى بافقى ... الخ» و در جاى ديگر مى‏نويسد بعد از شرف جهان «كسانى كه اين طرز را شيوه خاصّ خويش ساخته‏اند، وحشى يزدى، على‏قلى ميلى، على‏نقى كمره‏اى هستند. وحشى يزدى چون كه رند و اوباش مشرب بود و بيشتر با معشوقه‏هاى بازارى سر و كار داشت. اين طرز را از اعتدال بيرون برد، واسوخت را هم او ابتدا كرده و بدو هم آن خاتمه يافت.» بهرحال موجد وقوع‏گويى اميرخسرو دهلوى است و شعرايى چون شرف قزوينى، ولى دشت بياضى و وحشى بافقى آن را به كمال رساندند.[37]

شبلى نعمانى معتقد است وحشى بافقى آغاز و انجام (واسوخت) است كه صحيح نيست زيرا هر كس ممكن است از معشوق سركش و جفاپيشه خود اعتراض كند و اشعارى در اين باب بسرايد بايد گفت با منسوخ شدن سبك وقوع (واسوخت‏گويى) از بين نرفت و تا اواخر عهد صفوى در هندوستان رايج بود و هم‏اكنون در شعر «ريخته» واسوخت‏گويى عنوان و نام و نشانى دارد.[38]

«واسوخت نوعى از وقوع گرايى و منشعب از آن است و به شعرى اطلاق مى‏شود كه مفاد آن اعراض از معشوق باشد و اين كلمه با حذف نون مصدرى "واسوختن" درست معنى ضدّ آن را كه سوختن باشد مى‏دهد. مانند رفتن  وارفتن، خوردن  واخوردن، زدن  وازدن ولى كلّيّت ندارد و از تمام مصادر صادر نمى‏گردد.» واسوختن در فرهنگ بهار عجم «به معنى اعراض كردن، و روى برتافتن از چيزى و ترك عشق گفتن است و اينكه صاحب چراغ هدايت «واديد» را به معنى خوددارى كردن و بيزارى نمودن گرفته است؛ صحيح نمى‏باشد.[39]

هر يك از شاعران مشهور عصر صفوى داراى ويژگيهاى خاصّ مخصوص به خود هستند، كه توسط جدول ذيل بيان مى‏گردد:

 

وحشى بافقى و على‏نقى كمره‏اى     شرح و بيان عكسهاى مجازى (مكتب وقوع)

نظيرى نيشابورى     الفاظ و مفردات و تركيبهاى نوين و بيان عاشقانه

عرفى     زبان با شكوه و بيان فخيم و خيالات فيلسوفانه

فيضى‏دكنى     حرارت و جوش بيان

طالب آملى     هنرمندى با به كارگيرى استعاره‏هاى زيبا

كليم كاشانى     مضمون‏آفرينى

صائب‏تبريزى[40] تمثيل

 

در عصر صفوى گاهى شاعر بيش از حدّ معمول خود را در مقابل معشوق خوار و زبون مى‏كند ولى بايد دانست كه اين شيوه مختص به دوران صفوى نيست بلكه سعدى و حافظ و ديگر شاعران بارها سر بر آستان عشق نهادند و خود را خاك پاى معشوق كردند و آرزوى قدم نهادن معشوق بر روى ديدگانشان را داشتند. حافظ مى‏گويد:

 

رواق منظر چشم من آشيانه توست

كرم نما و فرود آ، كه خانه، خانه توستآرى هرگاه لشكر عشق بر سرزمين دل بتازد، دل را مى‏ربايد، عقل را معزول مى‏دارد و صبر و شكيبايى را از انسان مى‏گيرد به گونه‏اى كه عاشق سر تسليم بر آستان معشوق مى‏نهد و عاجزانه وصالش را با تمام وجود مى‏طلبد.[41]

 

 

 

 


[1]×. دكتر امير بانوى كريمى اميرى فيروزكوهى: دويست‏ويك غزل، تهران: انتشارات زوّار، 1371: 21 و 22.

 

[2]×. ناتل خانلرى، پرويز: «يادى از صائب» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، محمّدرسول درياگشت، مصحّح منصور جهانگير توكّلى، انتشارات قطره، چاپ اوّل، علمى، 1371: 261.

 

[3]×. آفاق غزل فارسى، دكتر صبور شماره ثبت كتابخانه ملّى 1094 ـ 17/8/35، انتشارات پديده: 573 و 574.

 

[4]×. دويست‏ويك غزل صائب، به انتخاب و شرح و تفسير دكتر امير بانوى كريمى اميرى فيروزكوهى، انتشارات زوّار، چاپ سوّم، 1371: 23 و 24.

 

[5]×. نورانى وصال، عبدالوهّاب: «سبك هندى و وجه تسميه آن» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، محمّدرسول درياگشت، مصحّح منصور جهانگير توكّلى، انتشارات قطره، چاپ اوّل، علمى، 1371: 287 و 288.

 

[6]×. دويست‏ويك غزل صائب به انتخاب و شرح و تفسير دكتر امير بانوى كريمى اميرى فيروزكوهى، همان.

 

[7]×. نورانى وصال، عبدالوهّاب: «سبك هندى و وجه تسميه آن»، همان جا: 289 و 290.

 

[8]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «نظريه نگارنده راجع به صائب» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، محمّدرسول درياگشت، همان جا: 418ـ420.

 

[9]×. نورانى وصال، عبدالوهّاب: «سبك هندى و وجه تسميه آن»، همان: 286 و 287.

 

[10]×. تحوّل شعر فارسى، زين‏العابدين مؤتمن، انتشارات ظهورى، 1355: 175.

 

[11]×. سير غزل در شعر فارسى، دكتر سيروس شميسا، انتشارات فردوس، چاپ چهارم، 1373، تهران، چاپخانه رامين: 181 و 183.

 

[12]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «نظريه نگارنده راجع به صائب» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، محمّدرسول درياگشت، مصحّح منصور جهانگير توكّلى، انتشارات قطره، چاپ اوّل، علمى، 1371: 379 و 380.

 

[13]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «نظريه نگارنده راجع به صائب»، در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، محمّدرسول درياگشت، مصحّح منصور جهانگير توكّلى، انتشارات قطره، چاپ اوّل، علمى، 1371: 379 و 380.

 

[14]×. ديوان وحشى بافقى، حسين نخعى: 92.

 

[15]×. صفا، ذبيح‏اللّه‏: «صائب تبريزى و شيوه سخنورى در عهد صفوى» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره ادبى»، محمّدرسول درياگشت، مصحّح منصور جهانگير توكّلى، انتشارات قطره، چاپ اوّل، علمى، 1371: 497ـ499.

 

[16]×. سهيلى خوانسارى، احمد: «سهم صائب در مثلهاى ساير يا امثال و حكم در اشعار صائب»، همان: 121 و 122.

 

[17]×. نورانى وصال، عبدالوهّاب: «سبك هندى و وجه تسميه آن»، همان: 287 و 288.

 

[18]×. صفا، ذبيح‏اللّه‏: «صائب تبريزى و شيوه سخنورى در عهد صفوى»، همان: ص 496 و 497.

 

[19]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «دوره صفويّه يا دوره رواج سبك هندى»، همان: 449 و 450.

 

[20]×. سجّادى، ضياءالدّين: «معنى و مضمون در شعر صائب»، همان: 109 و 110.

 

[21]×. دشتى، على: «نگاهى به صائب»، همان: 483.

 

[22]×. همان: 449.

 

[23]×. همان: 406ـ414.

 

[24]×. همان: 150.

 

[25]×. همان: 294.

 

[26]×. آفاق غزل فارسى، دكتر صبور (شماره ثبت كتابخانه ملّى 1094 ـ 17/8/35)، انتشارات پديده: 577.

 

[27]×. آفاق غزل فارسى، همان: 572.

 

[28]×. همان: 569 و 570.

 

[29]×. همان: 722.

 

[30]×. ناتل‏خانلرى، پرويز: «يادى از صائب» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات»، همان: 277 و 279.

 

[31]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «دوره صفويّه يا دوره رواج سبك هندى»، همان: 447 و 448.

 

[32]×. نورانى وصال، عبدالوهّاب: «سبك هندى و وجه تسميه آن»، در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، همان: 294 و 295.

 

[33]×. مكتب وقوع در شعر فارسى، احمد گلچين معانى: 2 و 3.

 

[34]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «دوره صفويّه يا دوره رواج سبك هندى» در كتاب: «صائب و سبك هندى»، همان: 447 و 448.

 

[35]×. يوسفى، غلامحسين: «تصوير شاعرانه اشيا در نظر صائب» در كتاب: «صائب و سبك هندى در گستره تحقيقات ادبى»، همان: 315ـ317.

 

[36]×. ناتل خانلرى، پرويز: «يادى از صائب»، همان: 279 و 280.

 

[37]×. مكتب وقوع در شعر فارسى، احمد گلچين معانى: 1 الى 4.

 

[38]×. همان: 683.

 

[39]×. همان: 681.

 

[40]×. سياسى، محمّد: «تمثيل در شعر صائب»، در كتاب: صائب و سبك هندى، همان: 145 و 146.

 

[41]×. مؤتمن، زين‏العابدين: «نظريه نگارنده راجع به صائب»، همان: 420.