چطور می توان مطمئن تر به نظررسید؟

اعتماد به نفس و عزت نفس
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

چطور می توان مطمئن تر به نظر رسید؟

1- ارتباط چشمی برقرارکنید

افراد مطمین وبا اعتماد به نفس به چشمان شما نگاه می کنند .به افرادهنگامی که با آنها صحبت می کنید، نگاه کنید.ارتباط چشمی برقرارکنید.ارتباط برقرارکنید.این کاردرجاهای  مختلفی کاربرد داردازجمله وقتی دونفربا  یکدیگرصحبت می کنند یا هنگامی که دریک مصاحبه  ی شغلی حضوریافتید ویادریک سخنرانی عمومی با مخاطبان گسترده ای  حضوردارید.

 

 2-  خوب نفس بکشید.

اغلب ماهنگامی که عصبی هستیم نفس خود را نگه می داریم .این باعث می شودکه  ماحتی بیشترعصبی شویم .با تنفس های آرام ، عمیق ومرتب به خود آرامش دهیدوا عتماد به نفس خود را بالاببرید.خیلی از افراد نفس می کشند وسپس آن رانگه می دارند .اطمینان حاصل کنید که نفس خود را به بیرون می دهید .دم ، بازدم ، جریان تنفس خود را بصورت دم و بازدم کنترل کنید.

 3- یادآوری لحظات خوب

لحظاتی را که اعتماد به نفس داشته اید خوشحال بودید و احساس خوبی داشتید را به خاطر بیاورید. اوقاتی راکه با موفقیت پشت سرگذاشتید را به یاد آورید.این خاطرات رادرذهن خود زنده کنید و آن را مرور کنید .در مورد آنها بادیگران صحبت کنید.با این کارشما اعتماد به نفس و اطمینان را تمرین خواهیدکرد و مطمین تر به نظر خواهید رسید.لبخندی روی لبانتان خواهدنشست و احساس بهتری خواهید کرد و بهتر به نظر خواهید رسید.

 4- لبخند بزنید و بخندید

ممکن است  لبخند زدن امرپیش پا افتاده ای به نظربرسد اما تفاوت عمده ای را موجب می شود .به افرادی که اعتمادبه نفس بالایی دارند نگاه کنید ، آیا آنها لبخندمی زنند یا اخم می کنند؟آنها لبخند می زنند.اگر شماهم لبخند بزنید مطمین تربه نظرخواهید رسید .یکی از موارد اعتماد به نفس برای خانم ها درموقعیت های اجتماعی این است که هنگامی که فرزند خود را برای تفریح به پارک می برد با یک لبخند کوچک به یک خانم غریبه باعث دوستی صمیمانه ی آنها می شود واین مساله ی بسیارکوچک می تواند زندگی را تغییردهد .یک لبخندمی تواند تغییری عجیب ایجاد نماید.تصویری ازاعتماد به نفس رادر خود ترسیم کنید که درآن شما لبخند می زنید ومردم شما را بسیار با اعتماد به نفس می پندارند.

 5- راحت و مناسب  خودتان و هم مناسبتی که قرار است درآن حضوریابید ، لباس بپوشید.

بسیار اغواگرایانه است اگربخواهید برای لباس پوشیدن ازدیگران تقلیدکنید، به خصوص وقتی که احساس راحتی نمی کنید این کار راانجام ندهید. آنچه راکه درآن احساس خوبی دارید، بپوشید.چیزی را که درآن احساس  راحتی می کنید، بپوشید.دراین صورت هم احساس اعتماد به نفس خواهید داشت وهم مطمین وبا اعتماد به نفس به نظرخواهید رسید . دراین صورت شما خیلی راحت ترحرکت می کنید ودیگران هم کمتر دچارحواس پرتی خواهند شد .گاهی اوقات نگرانی درمورد مانتوی کوتاه ، شلوارتنگ ویاکفش های پاشنه بلند موجب متزلزل شدن اعتاد به نفس شماخواهد شد .چرا؟ چون شما انرژی زیادی را برای نگرانی درمورد این چیزها صرف کرده اید ودیگر راحت به نظر نمی رسید و نمی توانید با دیگران ارتباط برقرارکنید احساس راحتی کنید تا اعتماد به نفس داشته باشید.

 6-  فضایی رابرای خود اختیارکنید.

هنگامی که ایستاده اید ویا نشسته اید فضایی رابرای خود اختیارکنید .افراد با اعتماد به نفس ازاین که دیده شوند ، هراسی ندارند .آن ها فضایی را دراختیار می گیرند چه درجلسه ،  یا دریک مصاحبه ی شغلی ، منتظر بودن در ایستگاه اتوبوس ویا صحبت در معرض همگان .هنگامی که افراد عصبی هستند معمولا پاهای خود را اطرافشان جمع می کنند، شانه های  خود رامی اندازند وخودشان راجمع می کنند، انگار خیلی معذب هستند .برای خود فضایی اختیارکنید و مطمئن ظاهرشوید.

 7-  راست بایستید

بسیار راحت می توان شانه ها را انداخت ، خود راجمع کرد وکوتاه نشان داد .برخی خانم ها ،  برای مثال ، این کاررا با انداختن همه ی وزنشان روی یک پا ، انجام می دهند . روی دوپای خود با یستید .تمام قد بایستید.برخی ازمردان قد بلند برای این که کوتاه تربه نظربرسند ، شانه ها وسرشان را می اندازند .این کارراانجام ندهید .تمام قد بایستید .اگرنگرانید از این که رعب آوربه نظربرسید، بنشینید وبا دیگران صحبت کنید و یا کمی عقب تر بایستید تا شخص دیگر مجبور نشود از زاویه ی تندی به شما نگاه کند .