صنايع ادبى در منظومه خلدبرين

بخش دوّم: نقد و تحلیل آثار وحشی بافقی
ابزارها
تنظیمات نوشتاری

صنايع ادبى در منظومه خلدبرين

تمثيل:

رو به درشتى چو بد انديش كرد        ناله بسى از عمل خويش كرد

 

 

[گشته چو سوهان به درشتى مثل       ناله از او خاسته در هر عمل]

*ديوان: 403

 

پست نشد پايه اهل صفا

گرچه فرو دست تواَش گشت جا

 

[مرتبه شمع نگرديده پست

گرچه كه از دود فروتر نشست]*ديوان: 407

 

فتنه مينگيز و بترس از ستيز

ورنه شوى كشته در آن فتنه‏خيز

 

[خلق كشند آتش خلوت فروز

زانكه مبادا شود آفاق سوز]*ديوان: 414

تناسب و مراعات نظير:

 

شكر و سپاسى كه خدا را سزد

خالق ما، رازق ما را سزد*ديوان: 390بتگر اگر تيشه نيارد به دست

پيكر بت را نتوان نقش بست*ديوان: 390

 

حاجب شه رفت و به فرمان شاه

برد كشانش به سوى بارگاه*ديوان: 411

جناس لاحق:

 

بستم از آنرو در كاشانه سخت

تا تو نيارى به در خانه رخت*ديوان: 392

 

جز تو كسى ميوه اين شاخ نيست

غير تو زيبنده اين كاخ نيست*ديوان: 393

 

گنج ز من مى‏طلبى گنج چيست؟

حاصل ايّام بجز رنج چيست؟*ديوان: 412

جناس مطرّف:

 

هر نفسى را نبود اين اثر

مى‏وزد اين باد ز باغ دگر*ديوان: 394

جناس زايد:

 

از طرف حسن برون تاخت ناز

وز طرف عشق درآمد نياز*ديوان: 389

 

رفت يكى پيش كه مقصود چيست؟

گرنه ز سودا است در اين سود چيست؟*ديوان: 398

جناس زايدالوسط:

 

خواند عزيزان و به صد جد و جهد

بست بدو عقد زليخاى عهد*ديوان: 399

 

ور تو به گنج و درمى محترم

چون كنى آن دم كه نباشد درم
*ديوان: 405

 

آهوى چين گشته چنين خوش نفس

زانكه خورد برگ گياهى و بس*ديوان: 409

 

جناس تامّ مماثل:

 

اين همه دُرها كه سرشك تو سود

نيست دلت را چو مفرّح چه سود*ديوان: 402

جناس مركّب:

 

در هدف گربه چو افتاد موش

وصف دگر كرد به هر تار موش*ديوان: 408

جناس زايد مذيّل:

 

بتگر اگر تيشه نيارد به دست

پيكر بت را نتوان نقش بست*ديوان: 390

 

از ره بيداد زدندش بسى

قاعده داد نديد از كسى*ديوان: 401

جناس زايد متوّج:[1]

 

ديده ز بس پرتو خورشيد تاب

شب پره‏اى در گذر آفتاب*ديوان: 395از سر بيداد زدندش بسى

قاعده داد نديد از كسى*ديوان: 412

 

بس كه از اين بحر برون ريزد آب

عرصه اين بحر نمايد سراب*ديوان: 398

 

جناس اشتقاق:

 

صدق ندارد نفس هيچ كس

صادق اگر هست بود صبح و بس*ديوان: 391

 

خواند گدا را به حريم حرم

كرد ز الطاف خودش محترم*ديوان: 397

 

ناظر آن منظر عالى بنا

عاشق و ديوانه و سر در هوا*ديوان: 397

جناس شبه اشتقاق:

 

گشته بر آن دايره دير پاى

ليك چو پرگار به يك جاى پاى*ديوان: 400

تلميح:

 

كى به همه عمر دم ما كند

آنچه به يك دم، دم عيسا كندديوان: 394

تلميح به داستان حضرت عيسى كه با دم روح‏بخش خود مرده را زنده مى‏كرد. حافظ گويد:

 

«فيض روح‏القدس ار باز مدد فرمايد

ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مى‏كرد»*حافظ

 

كاين سخن از اهل خرد ياد دار

دست مكن باز به سوراخ مارديوان: 403

 

(لايُلْدَغُ المؤمن من جُحْرٍ مرّتين). در ضمن بيت، صنعت ايضاح بعد الابهام نيز دارد.

*

 

مخزن جمشيد و فريدون كجاست؟

گنج فرو رفته قارون كجاست؟*ديوان: 410

 

راز نخواهى كه شود آشكار

لب بگز و باز مگو زينهار*ديوان: 411

 

 

«مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز

ورنه در مجلس رندان خبرى نيست كه نيست»و يا «كُلُّ سِرّ جاوز الاِثْنَيْنِ شاعٍ.» (حافظ)

حسن تعليل:

 

يار مخوانش كه چو شين در رقم

داخل شادى است نه داخل به غم*ديوان: 402

 

سجده‏گه پاك‏دلان گشته خاك

زانكه فتد در ره مردان پاك*ديوان: 405

 

شد به فرو دست چو ساعد مقيم

بين كه گرفتند بتانش به سيم*ديوان: 407

 

گور كه خاكش به دهان ريختند

لقمه طلب بود از آن ريختند*ديوان: 409

ارصاد (تسهيم):

 

صحبت ناجنس گزند آورد

صد دل آسوده به بند آورد*ديوان: 402

 

داشت يكى دشمن دانا رسيد

بر سر آن خسته كه مارش گزيد*ديوان: 404گفت خرد پيشه كه خاموش باش

شرح دهم يك دو سخن گوش باش*ديوان: 405

 

حرف خوش آمد مشنو كان خطاست

مضحكه خلق مشو كان بلاست*ديوان: 407

 

مايده فيض چه جزو و چه كل

برده از او فيض چه خار و چه گل*ديوان: 390

تضاد و طباق:

 

مائده فيض چه جزو و چه كل

برده از او فيض چه خار و چه گل*ديوان: 390

تنسيق‏الصّفات:

 

زنده باقى احد لايزال

حىّ توانا صمد ذوالجلال*ديوان: 388

مفاخره:

 

هيچ كسم نيست به همسايگى

تا زندم طعنه ز بى‏مايگى*ديوان: 387

ايهام تناسب:

 

خامه برآورد صداى صرير

بلبلى از خلدبرين زد صفيرخلدبرين: 1ـ منظومه وحشى، 2ـ مزارى در يزد*ديوان: 387

 

بانى مخزن كه نهاد آن اساس

مايه او بود برون از قياسمخزن: 1ـ منبع، 2ـ مخزن‏الاسرار*ديوان: 387

جناس مضارع:

 

جهد كنم تا به مقامى رسم

گام نهم پيش و به كامى رسم*ديوان: 388[1]×. جناس متوّج آن است كه يكى از دو واژه متجانس، در آغاز دو حرف بيش از ديگرى داشته باشد. مانند: دون، گردون ـ خم، افخم ـ اكرم، رم.

چشم بتان است كه گردون دون    با سر چوب آورد از گل برون
دايى جواد / ابدع‏البدايعگر ناى و شيپور عدو آهنگ زير و بم كند    سردار افخم خم شود سردار اكرم رم كند
(حاج ميرزامحمّدحسين گركانى / ابدع البدايع)     برداشت از كتاب جناس در پهنه ادب فارسى از دكتر جليل تجليل، مؤسّسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالى، تاريخ انتشار 1367، چاپ اوّل.