كميته ها - كميته علمي - تیم انتشارات

آیین تشکیلات کنفرانس های ملی و بین المللی
تنظیمات نوشتاری

كميته ها -

كميته علمي - تیم انتشارات

 

اعضاء:

1.

2.

3.


شرح وظایف:


1.      گرفتن گزارش تصمیم گیری در مورد مقالات از تیم ارتباط با داوران

2.      فرمت بندی استاندارد هر دسته از مقالات قابل ارائه در سمینار، قابل چاپ به صورت کامل ، قابل چاپ در حد عنوان مقاله

3.      گرفتن لیست متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس از تیم ثبت نام و پذیرش

4.      قرار داد با چاپ خانه براساس تعداد متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس

5.      هماهنگی با تیم مالی جهت بستن قرارداد

6.      نظارت بر نحوه چاپ کتاب مقالات

7.      تهیه کتاب مقالات کنفرانس

8.      ارسال کتابهای چاپ شده به تیم سالن های کنفرانس

9.      ارسال چند عدد کتاب چاپ شده به تیم مستند سازی


تیم های مرتبط:

1.      تيم ارتباط با داوران

2.      تیم مالی

3.      تیم انتشارات

4.      تیم سالنهای کنفرانس

5.      تیم ثبت نام و پذیرش

6.      تیم مستند سازی

 


افراد و واحدهای مرتبط:

1.      متقاضیان شرکت کننده در کنفرانس

2.      چاپ خانه