چهارمین کنگره بین المللی و نهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی

آرشیو
تنظیمات نوشتاری

چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران مهمترين رويداد علمي - آزمايشگاهي منطقه خاورميانه در كشور ايران با حضور جمع كثيري از متخصصين و اساتيد داخلي و خارجي

توسط انجمن علمي دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران وبا همكاري  انجمن متخصصين علوم آزمايشگاهي باليني ايران ،آزمايشگاه مرجع سلامت و مشاركت دانشگاه هايي همچون علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران ، بقيه الله ، ايران ، آزاد اسلامي (و احد پزشكي تهران ) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و برخي سازمان ها از جمله سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران، انتقال خون، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي ايران، مركز تحقيقات ابن سينا، انجمن ديابت ايران ، و... از اول تا سوم ارديبهشت 90درسالن همايش هاي رازي تهران برگزار شد.

 

 

مراسم افتتاحيه چهارمين كنگره بين المللي و نـهـمـيــن كنگـره كشـوري ارتقـاء كيفيـت خـدمـات آزمـايـشـگـاهـي تـشـخـيـص پـزشـكـي ايران روز 30 فروردين و همزمان باايام ولادت حكيم جرجاني بـرگـزار دراين كنگره فرصت مناسبي براي تبادل دانش به روز و به اشتراك گذاشتن نتايج پژوهش هاي مختلف توسط دانشمندان ، اساتيد ،نخبگان و دانـشـجــويــان ايــرانــي و خــارجـي در حـيـطـه هـاي مختلف علوم آزمايشگاهي فراهم  شد.

همچنين از ويژگي هاي كنگره امسال نسبت به سال هاي قبل علاوه بر مباحث مهم قبلي در خصوص نحوه و چــگــــونــگــــي ارتــقــــاء كــيــفــيــــت ارائــــه خـــدمـــات آزمـايـشـگـاهـي بـه مـباحثي چون اخلاق و حقوق پزشكي در آزمايشگاه ، اعتبار بخشي و آزمايشگاه تــشــخــيــــص پــــزشــكـــي ، بـــالــيـــن و آزمـــايــشــگـــاه (كـانـديـديـازيـس سيستميـك)، بـاليـن و آزمايشگاه (ايمنـي بيمـاري‌هـاي عفـوني)، بالين و آزمايشگاه (مـنـنـــژيــت)، فـنــاوري و نــوآوري در آزمــايـشـگــاه تـشـخيـص پـزشكـي، نقـش آزمـايشگـاه در اقتصـاد ســـلامـــت، نــقــش آزمــايـشـگــاه در غــربــالـگــري و پيشگيري بيماري ها، آموزش، بازسازي و ارتقاء نـيــروي انـســانــي در آزمــايـشـگــاه‌هـاي تـشـخـيـص پـزشكـي، آزمـايشگاه مرجع سلامت: چشم انداز آينده، چالش‌هاي مديريت نوين در آزمايشگاه‌ها، بالين و آزمايشگاه (ديابت)، طب سنتي و آزمايشگاه تشخيص پزشكي  نيز پرداخته  شد.

 

دكتر پوپك رئيس كنگره ارتقا ءكيفيت خدمات آزمايشگاهي دراين كنگره اهداف برگزاري كنگره ارتـقـاء كـيـفـيـت راتشريح كرد. وي گفت: <هدف اصلي كنگره ،ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي ارائه شده در كشور در تمامي شاخه‌هاي وابسته به آزمايشگاه تشخيص طبي است اما از اهداف ويژه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1-فــراهــم آوردن زمـيـنــه مـنــاســب بــراي تـبـادل اطـلاعـات و انتقـال دانـش روز جـامعـه بـه جـامعـه آزمـايشگاهي كشور در زمينه‌هاي مختلف علوم آزمــايـشـگــاهــي بــا حـضــور دانـشـمـنـدان ايـرانـي و خارجي
2-نقطـه عطفـي جهـت طـرح فـرهنـگ سازي و ســــــازمــــــان‌دهــــــي فــعـــــالــيـــــت‌هـــــاي جـــــديـــــد در آزمايشگاه‌هاي كشور
3-فـراهـم آوردن بـزرگـتـريـن كـنـگـره در زمـيـنـه آزمـايشگـاه تشخيـص پـزشكـي در سطح كشور و منطقه به منظور ايجاد كانون علمي 
4-   فراهم آوردن شرايط نقد و بررسي و پيشنهاد اصلاح براي امور جاري آزمايشگاه‌ها با اظهار نظر و بررسي‌هاي علمي و كارشناسي
5-  ايجاد زمينه‌اي براي هم‌انديشي، تبادل نظر و نقـد فعـاليـت‌ها با حضور اساتيد گروه پزشكي با تـخصـص‌هـاي مختلـف بـا هـدف رفـع مشكـلات تشخيصي و باليني موجود 
6-   فـــراهـــم آوردن فــرصــت مـنــاســب جـهــت همسـان‌سـازي و استـانـدارد نمـودن فعـاليـت‌هاي آزمايشگاهي در سطح كشور
7- كنگـره ارتقـاء كيفيـت كانوني مناسب براي مشـاركـت، بحـث و گفتگـو، تبـادل نظر و همدلي تمامي دست اندركاران شاخه‌هاي مختلف علوم را فراهم مي‌سازد.
8-فـــراهـــم آوردن شـــرايـــط لازم جـهـــت ارائـــه تـكـنـولـوژي‌هـاي جـديـد بـه جـامـعـه آزمايشگاهي كشور
9-بــرگــزاري كــارگــاه‌هــاي تـخـصـصــي جـهـت آموزش در حيطه‌هاي مختلف علوم آزمايشگاهي
وي در خصـوص محورهاي چهارمين كنگره بين المللي و نهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران نيز اظهار داشت: <بالين و آزمايشگاه (ديابت)، بالين و آزمــايـشـگـاه (ايمنـي بيمـاريهـاي عفـونـي)، بـاليـن و آزمـــايــشــگـــاه (مــنــنـــژيـــت)، بــالـيــن و آزمــايـشـگــاه (كانديديازيس سيستميك)، آموزش، بازسازي و ارتقاء نيروي انساني در آزمايشگاه‌هاي تشخيص پــزشـكــي، طــب سـنـتــي و آزمـايـشـگـاه تـشـخـيـص پــزشـكــي، نقـش آزمـايشگـاه در اقتصـاد سـلامـت، اعـتـبـار بـخـشـي و آزمـايـشـگـاه تشخيص پزشكي، اخلاق و حقوق پزشكي در آزمايشگاه، فناوري و نـوآوري در آزمـايشگـاه تشخيـص پزشكي، نقش آزمـايشگـاه در غربالگري و پيشگيري بيماري ها آزمــايـشـگــاه مـرجـع سـلامـت: چشـم انـداز آينـده، چــالــش‌هــاي مــديــريــت نــويـن در آزمـايـشـگـاه‌هـا وايمونو هماتولوژي از مهمترين محورهاي كنگره امسال بود.
وي درباره مخاطبين اصلي اين كنگره گفت : <طـراحـي و بـرنـامـه ريزي علمي كنگره به شكلي بودكه بتواند تمامي شاخه هاي علوم آزمايشگاهي از بخش‌هاي تخصصي تا مباحث اخلاق پزشكي، مديريتي و اقتصادي، اداري، حقوقي را شامل شود، لذا تمامي همكاران با مقاطع تحصيلي مختلف در ارتـبـاط بـا آزمـايـشـگـاه تـشـخـيـص پـزشكي اعم از شاغلين آزمايشگا‌ه هاي پزشكي كشور، مسئولان فني، اساتيد دانشگاه، مسئولين اداري و اجرائي در ارتـبـاط بـا آزمـايـشـگـاه مـثـل سازمان‌هاي بيمه‌گر، همكاران پزشك با تخصص‌هاي مختلف و ... در كنگره شركت كرده و جزو گروه‌هاي هدف كنگره محسوب شدند.

مجری این کنگره علمی سرکار خانم فریبا علومی یزدی بودند.

 

عکس زیر به اتفاق همکار محترم ایشان جناب مهندس خلخالی در ضیافت شام می باشد.


آموزشگاه گویندگی و سخنوری موسسه شهریاران سخن (مدرسه سخن)

مدرسه سخن آموزشگاه و مدرسه تخصصی مجریگری و اصول و فنون سخنرانی


سالها با شما و همراه شما هستیم در سایت ایران مجری و باشگاه ایرانمجری. افتخار ماست تا اینبار در سایت سخنوری با شما باشیم.  صدها مقاله مرتبط به فنون سخنرانی و صدها متن سخنرانی و متن مجری گری در پردیس سخن 1400

مدرسه سخن ایران از بهترین مراکز آموزشی در زمینه سخنوری و گویندگی و مجریگری می‌باشد که با مدیریت دکتر فریبا علومی یزدی و مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون به آموزش بیش از ۱۰۰۰ مجری و سخنران در کشور اقدام نموده است.
شما می توانید آخرین مقالات و آموزش های مرتبط با فن بیان و سخنوری را در این سایت ببینید . برای ورود به سایت سخنوری کلیک کنید.


آخرین تصاویر از سخنوران و فراگیران مدرسه سخن و نظرات ارزشمند آنها را در قسمت نظرات گوگل مپ ملاحظه فرمایید.

روی لینک زیر کلیک کنید

گوگل مپ : مدرسه سخن ایران تاسیس ۱۳۹۵ آموزش سخنوری ، گویندگی و مجریگری

تنها یک راه برای سخنور شدن وجود دارد !